PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 28 (999)  z dnia  1.10.2018
pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.

Prywatny samochód wspólnika wykorzystywany na rzecz spółki osobowej - w świetle odpowiedzi MF na pytania naszego Wydawnictwa

str. 4   
2.

Konsekwencje wystawienia faktury wcześniej niż przewiduje ustawa o VAT - interpretacja KIS

str. 6   
2.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.

Opublikowano wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r.

str. 8   
2.

Planowane rewolucyjne zmiany w zakresie rozliczania leasingu operacyjnego dla celów CIT/PIT

str. 8   
3.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

str. 10   
4.

Zaniechanie poboru PIT/CIT od niektórych dochodów

str. 12   
5.

Rejestracja w zakresie podatku akcyzowego - nowe wzory druków

str. 13   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.

Zakupy na potrzeby sekretariatu - podatki i ewidencja księgowa

str. 13   
1.1.

Rozliczenie VAT od zakupu artykułów spożywczych

str. 14  
1.2.

Wydatki na zakup artykułów na potrzeby biura w kosztach podatkowych pracodawcy

str. 16  
1.3.

Ewidencja księgowa wydatków poniesionych na zakup artykułów spożywczych

str. 18  
2.

Brak faktury dokumentującej poniesiony wydatek - wybrane zagadnienia

str. 18   
2.1.

Rozliczenie VAT, gdy nabywca nie otrzymał faktury

str. 19  
2.2.

Ujęcie wydatku w kosztach w przypadku braku faktury - u prowadzących księgi rachunkowe

str. 20  
2.3.

Brak faktury a ujęcie wydatku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

str. 23  
IV.

PODATEK VAT

1.

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT a prawo do odliczania podatku - wyrok TSUE

str. 23   
2.

VAT od dotacji unijnych - wyjaśnienie MF

str. 25   
3.

Wynajęcie mieszkania podatnikowi na cele mieszkaniowe jego pracowników - opodatkowanie VAT

str. 26   
4.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

4.1.

Zapłata za kilka faktur a podzielona płatność w VAT

str. 27  
4.2.

Ujęcie w JPK_VAT zakupu rozliczanego w ramach odwrotnego obciążenia

str. 28  
4.3.

Sposób potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę

str. 29  
4.4.

Dokumenty potwierdzające WDT na potrzeby zastosowania stawki VAT 0%

str. 31  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.

Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatków poniesionych z winy podatnika - interpretacja KIS

str. 33   
2.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

2.1.

Umorzenie lub uznanie za nieściągalną wierzytelności nabytej uprzednio od innego podmiotu

str. 35  
2.2.

Odsetki od pożyczki udzielonej spółce komandytowej a koszty podatkowe u wspólnika

str. 37  
3.

Relacja z dyżuru telefonicznego

3.1.

Podatek od budynku handlowo-usługowego wykorzystywanego w części do własnych celów, a w części - wynajmowanego

str. 38  
3.2.

Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej w trakcie podróży służbowej pracownika

str. 39  
3.3.

Wydatki na ustanowienie służebności gruntowej na czas nieokreślony

str. 40  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.

50% koszty uzyskania przychodów a wyodrębnienie w umowie o pracę wysokości honorarium - wyrok WSA

str. 41   
2.

Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych w ramach programu "Mobilność Plus" - stanowisko Ministra Finansów

str. 43   
3.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

3.1.

Wycofanie części wkładu ze spółki jawnej - skutki w PIT

str. 44  
3.2.

Usługowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w ramach działalności nierejestrowej

str. 46  
3.3.

Odszkodowania za szkody w transporcie

str. 48  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.

Remont środka trwałego przed oddaniem do używania - interpretacja KIS

str. 49   
2.

Korekta błędnego grupowania KŚT w ewidencji środków trwałych

str. 51   
3.

Ulepszenie wartości niematerialnej i prawnej powstałej w wyniku prac rozwojowych

str. 52   
VIII.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.

Umowa zlecenia w czasie ulgi na start a ubezpieczenia w ZUS

str. 54   
2.

Składka na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę zatrudnionego na etacie

str. 56   
3.

Obliczanie zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy w pierwszym miesiącu ubezpieczenia wypadkowego

str. 57   
IX.

PRAWO PRACY

1.

Przechowywanie w aktach osobowych danych, do pobierania których nie ma już podstawy

str. 58   
2.

Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń przy umowie zlecenia

str. 60   
3.

Rozwiązanie umowy z powodu choroby z pracownikiem posiadającym krótki staż zakładowy

str. 62   
4.

Zasady ustalania odprawy wynikającej z ustawy o zwolnieniach grupowych

str. 63   
X.

RACHUNKOWOŚĆ

1.

Elektroniczne wersje sprawozdań oraz podpisów obowiązują już od 1 października 2018 r.

str. 65   
2.

Od 1 października 2018 r. można rozpocząć czynności inwentaryzacyjne

str. 67   
3.

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2018 r. a wartość nierozliczonych prac rozwojowych

str. 71   
4.

Koszty działalności produkcyjnej w jednostce ewidencjonującej koszty na kontach zespołu 4 i 5

str. 73   
5.

W jakiej walucie należy sporządzać sprawozdania finansowe?

str. 74   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60