PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 25 (924)  z dnia  1.09.2016
pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.

Każdy podmiot może być zobowiązany do zapłaty podatku bankowego - komunikat Ministerstwa Finansów

str. 4   
2.

Czy wystawienie faktury zwalnia z obowiązku ewidencji transakcji w kasie rejestrującej? - interpretacja organu podatkowego

str. 4   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.

Stawka godzinowa przy umowach zlecenia i o świadczenie usług od 1 stycznia 2017 r.

str. 6   
2.

Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia w sprawie zwolnień ze stosowania kas rejestrujących

str. 7   
3.

Zmiany w ustawie o VAT związane z nowelizacją prawa celnego

str. 7   
4.

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji

str. 7   
5.

Poselski projekt zmian ustawy o PIT

str. 8   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.

Sprzedaż premiowa - skutki w VAT, podatku dochodowym i ewidencja księgowa

str. 8   
1.1.

Rozliczenie sprzedaży premiowej na gruncie ustawy o VAT

str. 8  
1.2.

Przekazanie nagrody kontrahentowi a obowiązki płatnika w zakresie podatku dochodowego

str. 10  
1.3.

Wydatki na zakup nagród a koszty uzyskania przychodów

str. 11  
1.4.

Ewidencja księgowa zakupu i wydania nagród

str. 12  
2.

Obowiązki pracodawcy wynikające z rozwiązania umowy o pracę - Prawo pracy, PIT i ZUS

str. 13   
2.1.

Rozwiązanie umowy o pracę na gruncie Prawa pracy

str. 13  
2.2.

Należności otrzymane przez pracownika przed/po ustaniu zatrudniania a jego przychód

str. 14  
2.3.

Obowiązki pracodawcy wobec ZUS w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

str. 17  
IV.

PODATEK VAT

1.

Cena promocyjna nie zawsze wpływa na rozliczenie VAT - wyrok NSA

str. 20   
2.

Skutki powstania zaległości w VAT

str. 22   
3.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

3.1.

Korekta VAT przez dłużnika - nowy sposób wykazania w deklaracji

str. 25  
3.2.

Zawyżona stawka VAT na paragonie a prawo do korekty

str. 26  
3.3.

Zakup samochodu do działalności gospodarczej a odliczenie VAT

str. 28  
4.

Relacja z dyżuru telefonicznego

4.1.

Korekta faktury zawierającej kilka pozycji

str. 30  
4.2.

Rozliczenie VAT z tytułu importu usługi

str. 30  
4.3.

Wystawianie faktury końcowej, gdy faktury zaliczkowe udokumentowały całą należność

str. 31  
4.4.

Zakup komputerów a odwrotne obciążenie

str. 32  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.

Brak faktury a ujęcie wydatków w kosztach podatkowych - rozbieżne stanowiska organów podatkowych

str. 33   
2.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

2.1.

Kurs waluty przyjęty do wyceny kosztu, gdy data sprzedaży jest inna niż data wystawienia faktury

str. 35  
2.2.

Refakturowanie mediów - w przychodach i kosztach wynajmującego nieruchomość

str. 37  
2.3.

Przesłanki warunkujące uznanie wydatku za koszt uzyskania przychodów

str. 39  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.

Wydatki na zakup literatury fachowej nie zawsze mogą być kosztem podatkowym - interpretacja organu podatkowego

str. 41   
2.

Oświadczenie pracownika do obliczania miesięcznych zaliczek na PIT (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

str. 42   
3.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

3.1.

Zawarcie nieodpłatnej umowy zlecenia z członkiem rodziny

str. 44  
3.2.

Materiały zużyte do wykonania usługi - ujęcie w PKPiR

str. 45  
3.3.

Sprzedaż prywatnych nieruchomości a odliczanie straty

str. 46  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.

Udokumentowanie nakładów stanowiących wartość początkową środka trwałego - wyrok NSA

str. 47   
2.

Amortyzacja nieruchomości wycofanych z innej działalności gospodarczej - interpretacja organu podatkowego

str. 48   
3.

Odpisy amortyzacyjne podczas przerw w wykorzystaniu środka trwałego

str. 49   
4.

Niepodlegający odliczeniu VAT a wartość początkowa środka trwałego

str. 51   
VIII.

PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCY

1.

Pytania Czytelników dotyczące JPK

str. 52   
2.

Ustalenie podatku od sprzedaży detalicznej - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

str. 54   
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.

Zmiany w składkach ZUS za osoby oddelegowane do pracy za granicę

str. 55   
2.

Likwidacja działalności gospodarczej w ZUS

str. 57   
3.

Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku w razie zmiany zasad wynagradzania

str. 58   
4.

Ustalanie nowej podstawy wymiaru zasiłku po 3-miesięcznej przerwie w jego pobieraniu zgodne z Konstytucją

str. 59   
X.

PRAWO PRACY

1.

Udzielanie dnia wolnego w zamian za inny dzień wolny, na który przypadła choroba

str. 60   
2.

Osiągnięcie dłuższego okresu wypowiedzenia po zmianie przepisów o zatrudnieniu terminowym

str. 62   
3.

Urlop dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu

str. 63   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.

Zapłata z rachunku złotówkowego zobowiązania w walucie obcej

str. 65   
2.

Księgowanie faktury otrzymanej od firmy windykacyjnej

str. 67   
3.

Ewidencja księgowa umorzenia odsetek za zwłokę w zapłacie należności

str. 68   
4.

Dopłaty wnoszone do spółki z o.o. w celu pokrycia straty za 2015 r.

str. 69   
5.

Badanie sprawozdania finansowego w pierwszym roku działalności

str. 72   
6.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

str. 74   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60