PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 7 (1050)  z dnia  1.03.2020
pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.

Od 1 kwietnia 2020 r. deklaracje VAT w nowej formie

str. 4   
1.1.

Zasady składania/wypełniania nowego JPK_VAT

str. 4  
1.2.

Oznaczenia dotyczące sprzedaży

str. 7  
1.3.

Oznaczanie dowodów zakupu

str. 9  
2.

Ministerstwo Finansów przypomina o nowych możliwościach w usłudze Twój e-PIT

str. 10   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.

Zmieniono rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych

str. 12   
2.

Zmiany w zakresie korzystania z portalu podatkowego

str. 12   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.

Faktury wystawione przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi - podatki i ewidencja księgowa

str. 13   
1.1.

Otrzymanie faktury dokumentującej przyszłe zakupy a prawo do odliczenia VAT

str. 13  
1.2.

Rozliczenie zakupu towarów i usług dla celów podatku dochodowego

str. 15  
1.3.

Ewidencja księgowa faktury dotyczącej zakupu zrealizowanego w roku następnym

str. 17  
2.

Zakupy na raty w 2020 r. - skutki podatkowe i ewidencja księgowa

str. 18   
2.1.

Terminy płatności faktur - podstawa prawna

str. 18  
2.2.

Faktura opłacona w ratach - rozliczenie dla celów VAT

str. 19  
2.3.

Zakupy ratalne a koszty uzyskania przychodów

str. 21  
2.4.

Ewidencja księgowa faktury opłaconej ratalnie

str. 23  
IV.

PODATEK VAT

1.

Mechanizm podzielonej płatności w świetle interpretacji indywidualnych Dyrektora KIS

str. 24   
1.1.

Świadczenie usługi z wykorzystaniem towarów objętych MPP

str. 24  
1.2.

Wystawianie kilku faktur do jednego zamówienia

str. 25  
2.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

2.1.

Faktury korygujące - rozliczanie VAT przez nabywcę

str. 26  
2.2.

Zastosowanie MPP a obowiązek sprawdzania kontrahentów na białej liście

str. 27  
2.3.

Zgłoszenie działalności w CEiDG a kasa fiskalna on-line

str. 29  
2.4.

Utrata prawa do składania kwartalnych deklaracji VAT a stosowanie kasowej metody rozliczania VAT

str. 30  
2.5.

Refakturowanie mediów - właściwa stawka VAT

str. 33  
2.6.

Skorygowanie faktury pierwotnej "do zera" i wystawienie nowej faktury

str. 35  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.

Wydatki na noclegi, wyżywienie i dowozy pracowników w kosztach podatkowych pracodawcy - interpretacja KIS

str. 36   
2.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

2.1.

Przychód z tytułu bonów pieniężnych a status małego podatnika dla celów CIT

str. 38  
2.2.

Czy dywidendę otrzymaną od innej spółki krajowej wykazuje się w CIT-8?

str. 40  
2.3.

Ulga na prace badawczo-rozwojowe

str. 41  
2.4.

Wypłata należności z tytułu umowy leasingu zawartej z zagraniczną firmą a pobór zryczałtowanego podatku u źródła

str. 42  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.

Czy na potrzeby ulgi rehabilitacyjnej do dochodu osoby niepełnosprawnej należy wliczyć 13-tą emeryturę?

str. 45   
2.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

2.1.

Rozliczenie zwrotu nadpłaconej nagrody jubileuszowej

str. 46  
2.2.

Usługi agencyjne - prawo do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym i stawka VAT

str. 48  
2.3.

Przyjęcie odpadów za dopłatą - ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

str. 49  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.

Środki trwałe wykorzystywane w działalności gospodarczej oraz rolniczej - interpretacja KIS

str. 51   
2.

Wartość początkowa samochodu osobowego nabytego i wykorzystywanego pierwotnie do celów prywatnych

str. 53   
3.

Zmiana zakresu wykonywanych prac budowlanych a ich rozliczenie dla celów podatkowych

str. 54   
VIII.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.

Odszkodowanie wypłacone menedżerowi po rozwiązaniu kontraktu a ubezpieczenia w ZUS - interpretacja ZUS

str. 56   
2.

Składki ZUS z działalności przedsiębiorcy z ustalonym prawem do renty

str. 57   
3.

Zapomoga pieniężna dla pracownika bez ZUS

str. 58   
IX.

PRAWO PRACY

1.

Niezbędne elementy ewidencji czasu pracy

str. 59   
2.

Czy związki zawodowe mogą wnioskować o wprowadzenie regulaminów wynagradzania i pracy?

str. 61   
3.

Przyznanie dodatku określonego w regulaminie wynagradzania a obowiązek aneksowania umowy o pracę

str. 62   
X.

RACHUNKOWOŚĆ

1.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

str. 64   
2.

Udzielenie ze środków ZFŚS pożyczki na cele mieszkaniowe

str. 67   
3.

Import usług - ujęcie w księgach rachunkowych oraz rozliczenie podatkowe

str. 68   
3.1.

Rozliczenie VAT z tytułu importu usług

str. 68  
3.2.

Import usług a rozliczenie dla celów podatku dochodowego

str. 69  
3.3.

Import usług - ujęcie w księgach rachunkowych

str. 70  
4.

Ewidencja nabycia udziałów innej spółki i rozliczenie zapłaconego PCC

str. 72   
5.

Darowizna przekazana przez stowarzyszenie

str. 74   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60