PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 25 (996)  z dnia  1.09.2018
pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.

Nie będzie trzeba składać deklaracji VAT - wyjaśnienie MF

str. 4   
2.

Otrzymanie zapłaty przeznaczonej dla innego podmiotu a odpowiedzialność solidarna - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

str. 4   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.

Niższe składki ZUS niektórych przedsiębiorców zależne od przychodów

str. 5   
2.

Planowane zmiany w opodatkowaniu usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych

str. 7   
3.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie w Polsce tzw. exit tax

str. 7   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.

Rozliczenie należności nieściągalnych - podatki i ewidencja księgowa

str. 8   
1.1.

Należności nieściągalne a korekta VAT należnego

str. 8  
1.2.

Zaliczenie należności nieściągalnych do kosztów uzyskania przychodów

str. 9  
1.3.

Spisanie należności nieściągalnych w ewidencji księgowej

str. 14  
2.

Rabat pośredni - rozliczenie u przekazującego i otrzymującego

str. 14   
2.1.

Rozliczenie rabatu pośredniego dla celów VAT

str. 15  
2.2.

Uwzględnienie rabatu pośredniego w przychodach i kosztach podatkowych

str. 18  
2.3.

Ujęcie rabatu pośredniego w ewidencji księgowej

str. 19  
IV.

PODATEK VAT

1.

Przedłużanie terminu zwrotu VAT przez organy podatkowe - odpowiedź na interpelację poselską

str. 19   
2.

Można anulować fakturę zwróconą przez kontrahenta, gdy do transakcji nie doszło - interpretacja KIS

str. 20   
3.

JPK_VAT - wybrane problemy

str. 22   
3.1.

Jakie daty wykazuje się obowiązkowo w JPK_VAT?

str. 22  
3.2.

Kiedy trzeba korygować JPK_VAT?

str. 22  
3.3.

Ujęcie w JPK_VAT duplikatów faktur

str. 23  
4.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

4.1.

Mechanizm podzielonej płatności, gdy kontrahent nie posiada rachunku VAT

str. 23  
4.2.

Odliczenie VAT z faktury otrzymanej elektronicznie i papierowo

str. 24  
4.3.

Nieodpłatne przekazanie towarów - ewidencjonowanie w kasie fiskalnej

str. 25  
4.4.

Wystawienie faktury, gdy zakupu dokonało kilku nabywców

str. 27  
4.5.

Sprzedaż budynku - stawka VAT w świetle wyroku TSUE

str. 28  
4.6.

Wywóz towaru do innego kraju UE w celu reklamacji i dalsza jego sprzedaż

str. 30  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.

Usługi administracyjne i archiwizacyjne a ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych - interpretacja KIS

str. 32   
2.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

2.1.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników a koszty podatkowe pracodawcy

str. 33  
2.2.

Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych opłaty za informację o braku zadłużenia

str. 35  
3.

Relacja z dyżuru telefonicznego

3.1.

Kurs waluty obcej, gdy data wystawienia faktury jest inna niż data sprzedaży

str. 37  
3.2.

Wkład pieniężny do spółki z o.o. a CIT

str. 37  
3.3.

Warunki uznania leasingu za finansowy na potrzeby CIT

str. 38  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.

Dofinansowanie do wycieczki dziecka pracownika - interpretacja KIS

str. 39   
2.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

2.1.

Odpisywanie w koszty materiałów (towarów) z chwilą ich zakupu

str. 41  
2.2.

Dopłaty ze środków obrotowych do kosztów pobytu dzieci pracowników w przedszkolu

str. 43  
2.3.

Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy i późniejsza wypłata w spółce komandytowej a PIT

str. 44  
2.4.

Akcje nabyte po preferencyjnej cenie w ramach programu motywacyjnego

str. 45  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.

Wynajem środka trwałego a indywidualna stawka amortyzacyjna - interpretacja KIS

str. 47   
2.

Wynagrodzenie pracowników związane z montażem środka trwałego - ustalenie wartości początkowej oraz amortyzacja

str. 48   
3.

Jednorazowa amortyzacja u małych podatników oraz potwierdzenie jej dokonania przez urząd skarbowy

str. 49   
VIII.

PORADY DLA FIRM

1.

Wynajem samochodu za granicą - obowiązek zapłaty akcyzy w świetle wyjaśnień KIS

str. 51   
2.

Ręczna ewidencja dowodów magazynowych a JPK_MAG

str. 53   
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.

Składki przedsiębiorcy przy niepłatnym zwolnieniu lekarskim ze stosunku pracy - interpretacja ZUS

str. 54   
2.

ZUS od zlecenia zawartego przez studenta z własnym pracodawcą

str. 55   
3.

Nieprawidłowe wykorzystywanie przez pracownika zwolnienia od pracy

str. 56   
4.

Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłków premii kwartalnych

str. 58   
X.

PRAWO PRACY

1.

Zaświadczenie o niekaralności dla kandydata na stanowisko kasjera

str. 59   
2.

Wynagrodzenie urlopowe po urlopie macierzyńskim poprzedzonym długą chorobą

str. 61   
3.

Dopuszczalność zawarcia umowy o pracę z córką

str. 63   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.

Zapomogi pieniężne wypłacane ze środków obrotowych oraz ZFŚS w 2018 r.

str. 64   
1.1.

Otrzymanie zapomogi - skutki w PIT

str. 64  
1.2.

Zapomoga jako podstawa wymiaru składek ZUS

str. 65  
1.3.

Wypłata zapomogi w ewidencji księgowej

str. 65  
2.

Inwentaryzacja składników majątku znajdujących się na terenie strzeżonym dokonana w trakcie roku

str. 67   
3.

Ujęcie w księgach rachunkowych faktur kosztowych i wynagrodzeń finansowanych dotacją

str. 69   
4.

Zarachowanie do kosztów wydatków na montaż sprzedanych wyrobów

str. 72   
5.

Spółka dominująca oraz jednostki zależne jako podmioty powiązane

str. 74   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60