PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 25 (960)  z dnia  1.09.2017
pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.

Kurs waluty stosowany do wyceny kosztów podróży służbowej pracowników - odpowiedź KIS na pytanie naszego Wydawnictwa

str. 4   
2.

Zwrot VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej - komunikat Ministerstwa Finansów

str. 5   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.

Zmiany w zwolnieniach z PIT stypendiów

str. 6   
2.

W 2018 r. będą wyższe górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych

str. 7   
3.

Opublikowano przepisy zmieniające zasady zatrudniania cudzoziemców

str. 7   
4.

Kara porządkowa i limit zastawu skarbowego na 2018 r.

str. 7   
5.

Opublikowano jednolity tekst ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

str. 8   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.

Odpłatne świadczenia dla zleceniobiorców - podatki i ewidencja księgowa

str. 8   
1.1.

Rozliczenie odpłatnych świadczeń dla zleceniobiorców - skutki w VAT

str. 9  
1.2.

Odpłatne świadczenia dla zleceniobiorców na gruncie podatku dochodowego

str. 12  
1.3.

Zakup usług dla zleceniobiorców i ich odsprzedaż w ewidencji księgowej zleceniodawcy

str. 12  
2.

Pożyczka udzielona spółce osobowej przez jej wspólnika - skutki podatkowe i ewidencja księgowa

str. 13   
2.1.

Udzielenie pożyczki - skutki w PIT w spółce i u wspólnika

str. 14  
2.2.

Kiedy udzielanie pożyczek podlega opodatkowaniu VAT?

str. 15  
2.3.

Pożyczka udzielona spółce osobowej przez jej wspólnika a PCC

str. 17  
2.4.

Ujęcie w księgach rachunkowych pożyczki od wspólnika

str. 18  
IV.

PODATEK VAT

1.

Przewóz towarów do krajów trzecich nie zawsze z preferencyjną stawką VAT - wyrok TSUE

str. 19   
2.

Zwolnienie z VAT dostawy budynków w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia - opinia rzecznika TSUE

str. 21   
3.

Czy zostaną zlikwidowane trzy stawki VAT na żywność? - odpowiedź na interpelację poselską

str. 22   
4.

Stawka VAT na dostawę sprzętu komputerowego po centralizacji JST - interpretacja KIS

str. 23   
5.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

5.1.

Sprawdzanie statusu kontrahenta a odliczanie VAT

str. 24  
5.2.

Faktura zakupu dokumentująca czynności, które nie zostały dokonane - ewidencja VAT i struktury JPK

str. 26  
5.3.

Usługi montażu i demontażu urządzeń wykonywane na rzecz zagranicznego podmiotu

str. 27  
5.4.

Zaliczka na poczet nabycia produktów rolnych - dokumentowanie i odliczanie zryczałtowanego zwrotu VAT

str. 29  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.

Należności nieściągalne w kosztach uzyskania przychodów - rozstrzygnięcie najważniejszych problemów

str. 31   
2.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

2.1.

Dopłaty wniesione przez wspólników a przychód spółki

str. 34  
2.2.

Umowa konsorcjum - czy wystąpi obowiązek dokumentacyjny cen transferowych?

str. 35  
3.

Relacja z dyżuru telefonicznego

3.1.

Wynagrodzenie dla wspólnika za usługi świadczone na rzecz spółki z o.o. w kosztach podatkowych

str. 37  
3.2.

Nieściągalność należności udokumentowana sporządzonym przez podatnika protokołem

str. 38  
3.3.

Moment powstania przychodu z tytułu usługi najmu

str. 38  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.

Dojazd przedsiębiorcy do kontrahenta a prawo do ujęcia diet w kosztach podatkowych - wyrok WSA

str. 39   
2.

Szczegółowa ewidencja prac twórczych a 50% koszty - interpretacja KIS

str. 41   
3.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

3.1.

Umowa najmu - rozliczenie podatkowe u wynajmującego i najemcy

str. 43  
3.2.

Zniesienie współwłasności a podatek dochodowy

str. 45  
3.3.

Forma opodatkowania po utracie prawa do ryczałtu

str. 46  
3.4.

Wycena waluty pobranej z rachunku walutowego do kasy walutowej

str. 47  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.

Rozliczenie wydatków na odtworzenie pierwotnego stanu placu - interpretacja KIS

str. 48   
2.

Nowe zasady jednorazowej amortyzacji - od 12 sierpnia br.

str. 49   
3.

Amortyzacja samochodu osobowego o wartości przekraczającej 20.000 euro

str. 51   
4.

Remont środka trwałego a jego amortyzacja

str. 54   
VIII.

PORADY DLA FIRM

1.

Jednolity Plik Kontrolny - odpowiedzi na pytania Czytelników

str. 55   
1.1.

Podatnik zwolniony z VAT - obowiązki w zakresie JPK

str. 55  
1.2.

Korekta plików JPK_VAT

str. 57  
2.

Posiadanie samoistne a podatek od nieruchomości

str. 58   
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.

Składki ZUS od dodatkowej odprawy wypłaconej pracownikowi - interpretacja ZUS

str. 59   
2.

Abonament medyczny w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego zleceniobiorcy

str. 60   
3.

Wypłata zasiłku opiekuńczego dla opiekuna prawnego dziecka

str. 61   
X.

PRAWO PRACY

1.

Ustalenie stałego miesięcznego wynagrodzenia w razie niepłatnej nieobecności chorobowej - odpowiedź MRPiPS na pytanie naszego Wydawnictwa

str. 62   
2.

Wyłączenie pewnych okresów z planu urlopów z uwagi na potrzeby pracodawcy - stanowisko GIP

str. 64   
3.

Prawo do odprawy rentowej po chorobie przypadającej po ustaniu zatrudnienia

str. 65   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.

Wydatki na powypadkową naprawę samochodu

str. 66   
2.

Moment otrzymania faktury a ujęcie jej w kosztach oraz odliczenie VAT

str. 68   
3.

Obowiązek inwentaryzacji sklepu otwartego pod koniec roku kalendarzowego

str. 70   
4.

Przekwalifikowanie na środki trwałe materiałów odpisanych po zakupie bezpośrednio w koszty

str. 71   
5.

Poręczenie kredytu i jego późniejsza spłata

str. 72   
6.

Rozwiązanie umowy z firmą audytorską, gdy jednostka nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego

str. 74   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60