PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 5 (509)  z dnia  1.03.2020
pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.

Wyjaśnienia resortu finansów udzielone naszemu Wydawnictwu w 2019 r. - część II

str. 4   
1.1.

Podatek od przychodów z budynków

str. 4  
1.2.

Obowiązki płatnika

str. 5  
1.3.

Ulga termomodernizacyjna

str. 6  
1.4.

Zwolnienie z PIT przychodów młodych podatników

str. 7  
1.5.

Inne zagadnienia

str. 8  
2.

Korzystne zmiany przepisów o PIT i CIT w rządowym projekcie ustawy nowelizującej

str. 10   
2.1.

Biała lista

str. 10  
2.2.

Obowiązki organów rentowych

str. 11  
2.3.

Akceptacja korekty zeznania w ramach usługi Twój e-PIT

str. 12  
2.4.

Dostosowanie przepisów o podatku dochodowym do PKWiU 2015

str. 12  
3.

Uszczelnienie systemu CIT - planowane zmiany

str. 12   
4.

Promowanie prozdrowotnych wyborów konsumentów

str. 13   
5.

Trzynasta emerytura otrzymana w 2019 r. nie pozbawi ulgi rehabilitacyjnej

str. 13   
6.

Nowe możliwości w usłudze Twój e-PIT od tego roku - informacja Ministerstwa Finansów

str. 14   
7.

Obniżenie stawek amortyzacyjnych w okresie korzystania z pomocy publicznej - opinia zabezpieczająca

str. 15   
II.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.

Szef KAS zmienia stanowisko odnośnie definicji jednorazowej wartości transakcji funkcjonującej w ramach umowy ramowej

str. 17   
2.

Biała lista dla transakcji rozliczanych podatkowo w 2020 r.

str. 19   
3.

Do wierzytelności zaliczonych do kosztów podatkowych z tytułu ich nieściągalności nie stosuje się przepisów o zatorach płatniczych

str. 20   
4.

Moment potrącenie wpłat do PPK

str. 22   
4.1.

Problem z ustaleniem momentu ujęcia wpłat do kosztów podatkowych

str. 22  
4.2.

Wpłaty z uwzględnieniem stanowiska Ministerstwa Finansów

str. 23  
5.

Odsetki od "prywatnego" kredytu w kosztach firmowych

str. 24   
6.

Z interpretacji organu podatkowego

6.1.

Aktualizacja bazy białej listy w dniu sprawdzenia rachunku przez kontrahenta a skutki podatkowe

str. 25  
6.2.

Nie każdy aneks do "starej" umowy leasingu skutkuje ograniczaniem kosztów leasingu

str. 26  
III.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.

Zakres przychodów ze stosunku pracy zwolnionych od PIT w ramach ulgi dla młodych

str. 28   
2.

Do przychodów wolnych od podatku nie stosuje się kosztów ich uzyskania

str. 29   
3.

Bezpłatny nocleg dla pracownika "wynajętego" od innej firmy - skutki w podatku dochodowym tej osoby

str. 30   
3.1.

Kwestia powstania przychodu

str. 30  
3.2.

Stanowisko organów podatkowych

str. 31  
3.3.

Zakwalifikowanie świadczenia do właściwego źródła przychodu

str. 32  
4.

Sfinansowanie studiów członkowi zarządu skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania - interpretacja indywidualna organu podatkowego

str. 33   
IV.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.

Przyspieszona amortyzacja maszyn, urządzeń i środków transportu

str. 35   
1.1.

Środki trwałe używane bardziej intensywnie lub wymagające szczególnej sprawności technicznej

str. 35  
1.2.

Maszyny i urządzenia poddane szybkiemu postępowi technicznemu

str. 37  
1.3.

Zbieg uprawnień do stosowania dwóch współczynników podwyższających stawkę amortyzacyjną

str. 37  
2.

Zespół komputerowy jako środek trwały

str. 38   
3.

Moment rozpoczęcia amortyzacji budynku - interpretacja indywidualna organu podatkowego

str. 39   
V.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.

Przekwalifikowanie towaru handlowego na środek trwały

str. 41   
2.

Zbycie składników majątku wykorzystywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

str. 43   
3.

Rozliczanie kosztów związanych z uruchomieniem działalności

str. 45   
3.1.

Koszty najmu lokalu i przystosowania go na potrzeby firmowe

str. 45  
3.2.

Zakup towarów i składników wyposażenia

str. 46  
VI.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.

Dochody ze świadczenia usług za granicą

str. 47   
2.

Zasady opodatkowania dywidendy wypłacanej zagranicznej osobie fizycznej

str. 49   
2.1.

Odroczenie wejścia w życie niektórych przepisów o podatku u źródła

str. 49  
2.2.

Pobór podatku od dywidendy wypłacanej do 30 czerwca 2020 r.

str. 50  
3.

Darmowe noclegi dla zleceniobiorców z Ukrainy - interpretacja indywidualna organu podatkowego

str. 51   
VII.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.

Rozliczanie w czasie niewykorzystanej kwoty ulgi na działalność badawczo-rozwojową

str. 53   
2.

Odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

str. 54   
3.

Prezes spółki też może skorzystać z ulgi dla młodych - interpretacja indywidualna organu podatkowego

str. 56   
VIII.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.

Uproszczone zaliczki na PIT i CIT - wybrane problemy

str. 57   
1.1.

Kwota stanowiąca podstawę obliczenia zaliczek

str. 57  
1.2.

Zerowa wartość zaliczki po zastosowaniu zaokrąglenia

str. 58  
1.3.

Przeliczenie zaliczek w związku ze zmianą skali podatkowej w trakcie roku podatkowego

str. 59  
2.

Rozliczenie podatkowe rodziców i dzieci - kiedy razem, a kiedy osobno?

str. 60   
2.1.

Zeznanie rodzica doliczającego dochody dziecka

str. 60  
2.2.

PIT dziecka małoletniego

str. 61  
2.3.

Dochody dziecka w roku uzyskania pełnoletności

str. 62  
3.

Czy dotacje wpływają na status małego podatnika oraz możliwość korzystania z obniżonej stawki CIT? - interpretacja organu podatkowego

str. 62   
IX.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.

Kurs waluty obcej stosowany do wyceny wpływu i wypływu waluty

str. 64   
2.

Odszkodowanie za szkody w środku trwałym

str. 65   
3.

Nie obowiązuje zwolnienie z opłacania daniny solidarnościowej

str. 66   
4.

Sprzedaż środków trwałych wykorzystywanych w działalności rolniczej

str. 66   
5.

Małżeństwo rodzica samotnie wychowującego dzieci a prawo do preferencyjnego opodatkowania

str. 67   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60