PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 17 (449)  z dnia  1.09.2017
pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.

Jak dokumentować wydatki zaliczane do kosztów podatkowych?

str. 4   
1.1.

Warunki, które musi spełniać wydatek, by stał się kosztem uzyskania przychodu

str. 4  
1.2.

Ogólne zasady dokumentowania kosztu

str. 5  
1.3.

Dokumentowanie kosztu dowodem innym niż faktura i rachunek

str. 6  
1.4.

Ujęcie kosztu pośredniego przed uzyskaniem faktury

str. 7  
1.5.

Wydatek na zakup usługi niematerialnej

str. 9  
2.

Ministerstwo Finansów zmieniło zdanie odnośnie kwalifikacji przychodów ze sprzedaży samochodu osobowego rozliczanego "kilometrówką"

str. 11   
3.

Kurs waluty właściwy do rozliczania kosztów zagranicznych podróży - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

str. 12   
II.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.

Koszty zasądzone przez sąd jako koszty podatkowe poniesione w celu ochrony interesów podatnika

str. 13   
2.

Wykorzystywanie w firmie prywatnego samochodu osoby, która świadczy usługi na podstawie kontraktu menedżerskiego

str. 15   
2.1.

Koszt w firmie

str. 15  
2.2.

Przychód u menedżera

str. 16  
3.

Relacja z dyżuru telefonicznego z zakresu CIT

3.1.

Jednorazowa wartość transakcji w przypadku umów ramowych

str. 17  
3.2.

Spłata długu w formie niepieniężnej

str. 18  
3.3.

Składki ZUS opłacone z opóźnieniem

str. 18  
3.4.

Opłaty leasingowe za okres wyłączenia przedmiotu leasingu z używania

str. 19  
3.5.

Użyczenie składnika majątku

str. 20  
4.

Podarowanie składnika majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki - bez skutków w PIT po stronie darczyńcy

str. 20   
5.

Kary umowne w orzecznictwie sądowym

5.1.

Kara jako koszt podatkowy

str. 21  
5.2.

Kara kosztem pośrednio związanym z przychodem

str. 22  
6.

Wydatki na usługi cateringowe świadczone podczas szkoleń nie są wykluczone z kosztów podatkowych - interpretacja organu podatkowego

str. 23   
III.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.

Wyższa zaliczka na podatek i zaniechanie odliczania kwoty zmniejszającej przy dochodach nieprzekraczających progu podatkowego

str. 25   
2.

Zaliczka na podatek po uwzględnieniu rocznej kwoty podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

str. 27   
3.

Świadczenia BHP na rzecz pracowników

str. 29   
4.

Koszty pracownicze w przypadku otrzymania świadczeń niepieniężnych - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)

str. 30   
5.

Organizator akcji promocyjnej na zlecenie może być płatnikiem zryczałtowanego podatku - interpretacja organu podatkowego

str. 31   
IV.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.

Nowe zasady jednorazowej amortyzacji maszyn i urządzeń - pytania i odpowiedzi

str. 33   
2.

Raz wybrana metoda amortyzacji nie może ulec zmianie

str. 37   
3.

Amortyzacja budynku wybudowanego na cudzym gruncie

str. 38   
V.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.

Ekspozycja towarów (wyrobów) - wybrane zagadnienia podatkowe

str. 40   
1.1.

Rozliczenie kosztów nabycia/wytworzenia

str. 40  
1.2.

Wyprzedaż produktów z ekspozycji

str. 41  
1.3.

Wydanie kontrahentom wyposażenia w ramach umowy wzajemnej

str. 42  
2.

Data ujęcia zakupu towarów w podatkowej księdze

str. 42   
3.

Podatkowe konsekwencje spłaty zobowiązania hipotecznego przez dłużnika rzeczowego

str. 44   
3.1.

Znaczenie hipoteki

str. 44  
3.2.

Wydatki na spłatę hipoteki a koszty podatkowe

str. 44  
4.

Wygrana w konkursie branżowym

str. 45   
VI.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.

Bilety lotnicze bez podatku u źródła

str. 47   
2.

Umorzenie odsetek naliczonych od pożyczki udzielonej nierezydentowi - czy pobierać podatek?

str. 48   
2.1.

Zasady ogólne opodatkowania odsetek

str. 48  
2.2.

Skutki podatkowe umorzenia odsetek

str. 49  
3.

Usługi rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych

str. 50   
VII.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.

Kara umowna za odwołanie z funkcji prezesa zarządu

str. 51   
2.

Preferencje podatkowe dla podatników wspierających ochronę środowiska naturalnego

str. 52   
2.1.

Finansowanie organizacji działających na rzecz ochrony natury

str. 52  
2.2.

Dochody przeznaczane na "zielone" technologie i inne działania proekologiczne

str. 53  
3.

Bony towarowe dla pracowników będą nadal opodatkowane - odpowiedź na interpelację poselską

str. 54   
4.

Ulga mieszkaniowa w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych

4.1.

Wpłata na poczet ceny nabycia mieszkania na podstawie umowy deweloperskiej

str. 55  
4.2.

Dokumentowanie wydatków mieszkaniowych na potrzeby skorzystania z ulgi przez osobę małoletnią

str. 56  
VIII.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.

Czy odpłatna umowa poręczenia skutkuje obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej?

str. 57   
2.

Sprawozdanie CIT/TP za 2017 r.

str. 59   
3.

Spełnienie zobowiązania podatkowego w formie rzeczowej bez skutków w podatku dochodowym

str. 60   
4.

Nadpłaty z PIT żony nie można zaliczyć na poczet zobowiązania podatkowego męża

str. 61   
5.

CIT według stawki 15% dla nowo powstałej spółki - interpretacja indywidualna organu podatkowego

str. 62   
IX.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.

Czy nieodliczony VAT stanowi koszt podatkowy?

str. 64   
2.

Wydatki związane z przekazaniem dywidendy wspólnikom

str. 64   
3.

Spłata odsetek od kredytu w okresie zawieszenia wykonywania działalności

str. 65   
4.

Opłata depozytowa nie jest przychodem

str. 66   
5.

Wystawienie faktury pro forma a moment powstania przychodu z działalności gospodarczej

str. 66   
6.

Najem lokalu od żony

str. 67   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60