PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 17 (425)  z dnia  1.09.2016
pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.

Wydatki na rzecz partnerów biznesowych

str. 4   
1.1.

Cel poniesienia wydatku

str. 4  
1.2.

Wycieczka dla pracowników kontrahenta

str. 5  
1.3.

Integracja i rozrywka na szkoleniu

str. 6  
1.4.

Poczęstunek

str. 6  
1.5.

Prezenty

str. 8  
1.6.

Noclegi i przejazdy zleceniobiorców oraz podwykonawców

str. 9  
1.7.

Powierzenie składnika majątku firmy w ramach umowy o współpracy

str. 9  
II.

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH

1.

Zmiany w ustawach podatkowych w związku z nową formą opodatkowania niektórych przychodów

str. 10   
1.1.

Alternatywny sposób opodatkowania przychodów

str. 10  
1.2.

Zmiany w ustawach o podatku dochodowym

str. 11  
III.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.

Zapłata zobowiązań z rachunku firmowego - ustalanie różnic kursowych

str. 12   
1.1.

Płatność z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej

str. 12  
1.2.

Regulowanie zobowiązania w walucie obcej z rachunku bankowego prowadzonego w złotych

str. 15  
2.

Rozliczenie nagród wydawanych w ramach sprzedaży premiowej

str. 16   
3.

Moment powstania przychodu ze sprzedaży internetowej

str. 18   
4.

Zakup świadczeń medycznych dla członków rodzin pracowników

str. 20   
5.

Kwota do zapłaty wynikająca z zawartej ugody może być kosztem podatkowym - interpretacja indywidualna organu podatkowego

str. 21   
6.

Ocena kosztów działalności jako kosztów podatkowych w orzecznictwie

6.1.

Ubezpieczenie wynajmowanego samochodu to koszt rozliczany w ramach kilometrówki

str. 23  
6.2.

Opłaty leasingowe są kosztem podatkowym gdy celem ich ponoszenia jest osiąganie przychodów

str. 24  
IV.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.

Należności z tytułu zwrotu kosztów podróży odbytej przez członka rady nadzorczej

str. 25   
2.

Ubezpieczenie pracownika na koszt pracodawcy nie zawsze skutkuje powstaniem przychodu ze stosunku pracy

str. 26   
3.

Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek - pytania i odpowiedzi

str. 28   
4.

Pracownicze koszty uzyskania przychodów - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)

str. 31   
5.

Używanie przez prezesa służbowego samochodu do prywatnych celów - interpretacje indywidualne organu podatkowego

str. 32   
V.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.

Jak ustalić koszty przy sprzedaży środka trwałego?

str. 34   
1.1.

Składnik majątku sfinansowany (w całości lub częściowo) dotacją

str. 34  
1.2.

Środek trwały wniesiony jako aport

str. 35  
1.3.

Maszyna wykorzystywana w działalności rolniczej i do świadczenia usług w ramach działalności gospodarczej

str. 35  
2.

Małżonkowie mogą odrębnie amortyzować wspólny samochód

str. 36   
2.1.

Wartość początkowa środka trwałego stanowiącego wspólność majątkową małżeńską

str. 36  
2.2.

Wartość początkowa samochodu nabytego przez małżonków objętych rozdzielnością majątkową

str. 37  
2.3.

Amortyzacja samochodu osobowego

str. 37  
3.

Czy narzędzie spełniające swoje funkcje tylko w połączeniu z maszyną może stanowić samodzielny środek trwały?

str. 38   
4.

Wydatek na udzielenie promesy bankowej nie zwiększa wartości początkowej środków trwałych - interpretacja organu podatkowego

str. 39   
VI.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.

Skutki podatkowe zwrotu pełnowartościowego towaru

str. 40   
2.

Koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przedsiębiorcy

str. 41   
3.

Relacja z dyżuru telefonicznego

str. 42   
VII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.

Korzystanie z pracy pracowników delegowanych do Polski przez kontrahenta zagranicznego

str. 45   
2.

Usługi reklamowe a podatek u źródła

str. 47   
3.

Zapłata po kontroli podatkowej podatku u źródła - interpretacja indywidualna organu podatkowego

str. 48   
4.

Wynajem samochodu za granicą opodatkowany podatkiem u źródła - wyrok NSA

str. 49   
VIII.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.

Odszkodowania dla pracowników przyznawane na podstawie przepisów prawa pracy

str. 51   
1.1.

Przychód pracowników z tytułu odszkodowania

str. 51  
1.2.

Świadczenia objęte zwolnieniem podatkowym

str. 51  
1.3.

Wyłączenia z zakresu zwolnienia

str. 53  
1.4.

Odszkodowania niespełniające warunków zwolnienia

str. 53  
2.

Przychody rodziców opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym nie wpływają na prawo do ulgi prorodzinnej

str. 54   
3.

Odliczenie wydatków na wypoczynek dziecka osoby niepełnosprawnej

str. 55   
IX.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

str. 56   
1.1.

Charakter prawny spółki jawnej

str. 56  
1.2.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

str. 57  
1.3.

Stanowisko organów podatkowych

str. 58  
2.

Podatnik nie zawsze skoryguje rozliczenie podatku

str. 59   
3.

Wykreślenie wpisu w CEiDG umożliwia wybór innej formy opodatkowania dla nowo zarejestrowanej działalności

str. 60   
4.

Niewypełnienie warunków do skorzystania ze zwolnienia podatkowego wykazanego w PIT-39

str. 61   
5.

Opłacanie zaliczek PIT według proporcji niższej od udziału w zysku spółki ustalonego po zakończeniu roku - wyrok NSA

str. 62   
X.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.

Przedawnienie należności, na którą wcześniej dokonano odpisu aktualizującego

str. 64   
2.

Przesunięcie środków pieniężnych pomiędzy rachunkami walutowymi

str. 64   
3.

Data powstania przychodu, gdy wykonaną usługę zafakturowano w następnym miesiącu

str. 65   
4.

Skutki podatkowe zapłaty wadium i jego zwrotu

str. 66   
5.

Rozliczenie wydatku na zakup smartfona

str. 66   
6.

Koszty pracownicze i kwota zmniejszająca podatek w przypadku zmiany pracodawcy w trakcie miesiąca

str. 67   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60