PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 17 (497)  z dnia  1.09.2019
pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.

Opodatkowanie dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej - objaśnienia podatkowe

str. 4   
1.1.

Podmioty objęte preferencją

str. 4  
1.2.

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

str. 5  
1.3.

Zasady ustalania podstawy opodatkowania

str. 9  
1.4.

Ewidencja zdarzeń gospodarczych

str. 11  
1.5.

Korzystanie z preferencji w praktyce

str. 11  
2.

"Biała lista" podatników VAT ważna przy ustalaniu w 2020 r. przychodów i kosztów uzyskania przychodów

str. 13   
3.

Kto jest podatnikiem podatku od przychodów z budynków wybudowanych na cudzym gruncie? - stanowisko Ministerstwa Finansów

str. 14   
II.

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH

1.

Nowe przepisy o ograniczaniu zatorów płatniczych

str. 15   
2.

Dostosowanie przepisów podatkowych do znowelizowanych przepisów o zarządzie sukcesyjnym

str. 17   
3.

Skutki mechanizmu podzielonej płatności na gruncie przepisów o podatku dochodowym

str. 19   
III.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.

Samochód używany w firmie - wybrane problemy

1.1.

Auto menedżera

str. 20  
1.2.

VAT od rat leasingowych

str. 21  
1.3.

Pojazd wynajęty przez pracownika

str. 21  
2.

Relacja z dyżuru telefonicznego - CIT

2.1.

Faktura zapłacona przez osobę trzecią

str. 22  
2.2.

Opłata wstępna

str. 23  
2.3.

Odsetki od lokat bankowych

str. 24  
2.4.

Próbki otrzymane i przekazane nieodpłatnie

str. 25  
2.5.

Likwidacja przestarzałych towarów

str. 25  
3.

PCC od umowy spółki a koszty uzyskania przychodów

str. 26   
4.

Wniesienie pozwu przez wierzyciela nie jest przesłanką uprawdopodobniającą nieściągalność wierzytelności - wyrok NSA

str. 28   
5.

Wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego nie są kosztem podatkowym - interpretacja indywidualna organu podatkowego

str. 29   
IV.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.

Obowiązki płatnika w razie wypłaty wynagrodzenia za pracę oraz zasiłku chorobowego pracownikowi do 26 roku życia

str. 30   
2.

Stosowanie kosztów uzyskania przychodów zatrudnionym osobom przebywającym na urlopie bezpłatnym

str. 32   
3.

Kwota zmniejszająca podatek u pracownika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą

str. 33   
4.

Polisa OC dla menedżera sfinansowana przez spółkę - interpretacja indywidualna organu podatkowego

str. 35   
V.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.

Czy system monitoringu zamontowany w budynku może stanowić odrębny środek trwały?

str. 37   
2.

Zakup mieszkań w celu zakwaterowania pracowników

str. 38   
2.1.

Ogólne zasady potrącania kosztów

str. 38  
2.2.

Lokal mieszkalny jako środek trwały podlegający amortyzacji

str. 39  
2.3.

Ustalenie wartości początkowej

str. 39  
3.

Koszt opracowania koncepcji modernizacji i rozbudowy środków trwałych

str. 40   
4.

Wprowadzenie do firmy składników majątku zakupionych wcześniej do użytku prywatnego

str. 41   
5.

Określenie wysokości odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego używanego sezonowo

str. 42   
VI.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.

Ujmowanie operacji kosztowych w podatkowej księdze

str. 44   
1.1.

Usługa dowozu towaru

str. 44  
1.2.

Koszty działalności prowadzonej w mieszkaniu

str. 45  
1.3.

Ubezpieczenie firmowego budynku

str. 46  
1.4.

Dokumentowanie kosztów mediów

str. 46  
2.

Środek trwały nabyty za gotówkę przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej

str. 47   
2.1.

Wyłączenie z kosztów płatności z pominięciem rachunku płatniczego

str. 47  
2.2.

Ograniczenie odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt podatkowy

str. 48  
3.

Usługi świadczone dla jednego podmiotu

str. 49   
VII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.

Zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia nie obejmuje cudzoziemców zatrudnionych na zleceniu

str. 51   
2.

Certyfikat rezydencji w formie elektronicznej - problemy praktyczne

str. 52   
2.1.

Certyfikat dokumentem urzędowym

str. 52  
2.2.

Dla małych płatności wystarczy kopia certyfikatu

str. 52  
2.3.

Pobranie certyfikatu ze strony internetowej kontrahenta

str. 53  
3.

Zatrudnienie cudzoziemców do sezonowej pracy przy zbiorach

str. 54   
4.

Nabycie usług informatycznych od zagranicznego kontrahenta bez podatku u źródła - interpretacja indywidualna organu podatkowego

str. 56   
VIII.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.

Zakwaterowanie pracowników za częściową odpłatnością

str. 57   
2.

Czy wyposażenie kuchni w stałą zabudowę i sprzęt AGD daje prawo do zwolnienia od podatku?

str. 58   
3.

Zbycie mieszkania przejętego po rozwodzie przez jednego z małżonków bez skutków w PIT - interpretacja indywidualna organu podatkowego

str. 59   
IX.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

str. 61   
2.

Rozliczenie straty za 2017 r.

str. 63   
3.

Obowiązek stosowania w trakcie roku 19% stawki podatku zamiast stawki 9%

str. 64   
X.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.

Korekta przychodów z tytułu udzielonych rabatów

str. 65   
2.

Wypłata w trakcie roku zaliczki na poczet zysku

str. 65   
3.

Sprzedaż części gospodarstwa rolnego zwolniona od CIT

str. 66   
4.

Wystawienie faktury pro forma nie wpływa na datę powstania firmowego przychodu

str. 67   
5.

Odliczenie składek opłaconych przez przedsiębiorcę na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

str. 67   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60