PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 17 (473)  z dnia  1.09.2018
pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.

Wydatki ponoszone przez podatników CIT na niektóre usługi i prawa - limitowanie kosztów w praktyce

str. 4   
1.1.

Reguły limitowania

str. 4  
1.2.

Różnice kursowe powstałe w związku z zakupem usług niematerialnych objętych limitem

str. 6  
1.3.

Związek kosztów z wytworzeniem towaru lub świadczeniem usługi

str. 7  
1.4.

Usługi doradcze podwyższające wartość początkową środka trwałego

str. 9  
1.5.

Wybrane interpretacje podatkowe

str. 9  
2.

Dochody nierezydenta uwzględniane przy uldze na jedno dziecko - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

str. 10   
II.

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH

1.

Opublikowano jednolity tekst ustawy o PIT

str. 11   
2.

Dopłaty do czynszu za najem mieszkania będą wolne od PIT

str. 11   
3.

Świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy

str. 12   
4.

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia

str. 12   
III.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.

Czy strata ze sprzedaży przedawnionej wierzytelności jest kosztem uzyskania przychodów?

str. 13   
2.

Różnice kursowe z tytułu spłaty pożyczki w walucie obcej, jako przychody i koszty podatkowe

str. 15   
3.

Spłata wartości przedmiotu leasingu po jego utracie

str. 17   
4.

Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz spółki przez jej wspólnika skutkuje przychodem w spółce

str. 18   
5.

Wycofanie nieruchomości ze spółki cywilnej i przeniesienie do majątku osobistego wspólnika

str. 20   
5.1.

Specyfika spółki cywilnej

str. 20  
5.2.

Przekształcenie współwłasności łącznej we współwłasność w częściach ułamkowych

str. 21  
5.3.

Nieodpłatne przekazanie nieruchomości na potrzeby jednego ze wspólników

str. 22  
6.

Koszty remontu rozliczane w czasie - interpretacja indywidualna organu podatkowego

str. 22   
IV.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.

Podatkowe skutki niedopłaty składek ZUS pracownika

str. 24   
1.1.

Zapłata składek za pracownika

str. 24  
1.2.

Pobór zaległych składek z wynagrodzenia pracownika

str. 25  
2.

Zakup biletu miesięcznego dla pracowników a stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

str. 27   
3.

Obowiązki płatnika likwidującego działalność gospodarczą w trakcie roku

str. 28   
4.

Opodatkowanie zasiłku chorobowego wypłaconego zleceniobiorcy

str. 29   
5.

Zwrot członkowi zarządu kosztów używania samochodu na potrzeby spółki jest u niego przychodem - interpretacja organu podatkowego

str. 31   
V.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.

Przekwalifikowanie samochodu ciężarowego na samochód osobowy a koszty z tytułu jednorazowej amortyzacji

str. 32   
2.

Rozliczenie podatku od czynności cywilnoprawnych opłaconego od transakcji zakupu środka trwałego

str. 33   
3.

Czy budynki połączone wspólną ścianą należy uznać za jeden czy odrębne środki trwałe?

str. 34   
4.

Amortyzacja środków trwałych nabytych w drodze darowizny - interpretacja indywidualna organu podatkowego

str. 36   
VI.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.

Zaliczenie do kosztów wynagrodzenia przekraczającego 15.000 zł wypłaconego w gotówce

str. 38   
2.

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

str. 38   
2.1.

Podstawa prawna obciążenia opłatą

str. 38  
2.2.

Uznanie wydatku za koszt podatkowy

str. 39  
3.

Ujęcie w podatkowej księdze zakupu towarów sfinansowanych bonem

str. 40   
3.1.

Wartość otrzymanego bonu jako przychód

str. 40  
3.2.

Koszt z tytułu zapłaty bonem za towar

str. 41  
4.

Ryczałt ewidencjonowany od przychodów opodatkowanych różnymi stawkami

str. 41   
4.1.

Zasady obliczania ryczałtu

str. 42  
4.2.

Korekta przychodów

str. 44  
5.

Konsekwencje u ryczałtowca związane z przekroczeniem limitu przychodu po jego wstecznej korekcie - wyrok NSA

str. 45   
VII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.

Sprzedaż internetowa za pośrednictwem serwera zlokalizowanego za granicą

str. 47   
2.

Opodatkowanie dochodów z wakacyjnej pracy za granicą

str. 49   
3.

Stosowanie certyfikatu rezydencji bez określonego okresu ważności

str. 51   
VIII.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.

Składki na ubezpieczenie samochodu a koszty jego używania przez osobę niepełnosprawną

str. 52   
1.1.

Zasady odliczania wydatków na samochód

str. 52  
1.2.

Zakres wydatków objętych odliczeniem

str. 53  
2.

Inwestycja w budowę domu na gruncie należącym do współmałżonka też daje prawo do ulgi mieszkaniowej - interpretacja organu podatkowego

str. 54   
IX.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

str. 56   
1.1.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

str. 56  
1.2.

Transakcje z jednostką samorządu terytorialnego

str. 57  
2.

Leasing zwrotny maszyny wykorzystywanej w specjalnej strefie ekonomicznej

str. 58   
3.

Samotne wychowywanie dziecka na gruncie przepisów o PIT

str. 60   
3.1.

Preferencyjne rozliczenie dochodów

str. 60  
3.2.

Korzystanie z ulgi na dziecko

str. 62  
X.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.

Przyporządkowanie kosztów do źródła przychodów w CIT

str. 63   
2.

Wpłaty na PFRON sfinansowane z gminnej dotacji

str. 63   
3.

Koszty zakupu toreb z nadrukiem firmowym

str. 64   
4.

Przeliczenie na złote kosztu podatkowego poniesionego w walucie obcej

str. 65   
5.

Zbiorcza ewidencja faktur przychodowych u podatnika prowadzącego podatkową księgę

str. 65   
6.

Pracownik odbywający podróż służbową prywatnym samochodem nie musi dostarczać pracodawcy faktur za paliwo

str. 66   
7.

Stosowanie na wniosek pracownika 32% stawki podatku przy obliczaniu zaliczki na podatek od należności pracowniczych

str. 67   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60