PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 5 (485)  z dnia  1.03.2019
pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.

Podatek od przychodów z budynków w 2019 r.

str. 4   
1.1.

Budynki objęte podatkiem

str. 4  
1.2.

Przychód ze środka trwałego będącego budynkiem

str. 5  
1.3.

Podstawa opodatkowania i stawka podatku

str. 6  
1.4.

Termin zapłaty podatku

str. 8  
1.5.

Rozliczenie roczne

str. 9  
1.6.

Zwrot podatku od przychodów z budynków i klauzula obejścia prawa

str. 9  
1.7.

Czynności do wykonania przy ustalaniu podatku od przychodów z budynków - checklisty

str. 10  
2.

Ujmowanie w podatkowej księdze wydatków na prywatny samochód - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

str. 11   
II.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.

Karty przedpłacone za wyniki sprzedaży w kosztach firmy i przychodach nagrodzonych osób

str. 12   
2.

Wydatki związane z realizacją działalności socjalnej jako koszty podatkowe firmy

str. 13   
3.

Koszty ubezpieczenia samochodu osobowego wykorzystywanego do celów mieszanych

str. 14   
4.

Wydatki na reklamę poniesione w ramach umowy sponsoringu

str. 15   
5.

Opłata sankcyjna za brak umowy OC nie jest kosztem uzyskania przychodów

str. 16   
6.

Przychody ze sprzedaży autorskich praw majątkowych

str. 18   
7.

Rozliczenie faktury korygującej

str. 19   
8.

Nakłady poniesione na zaniechaną inwestycję

str. 20   
9.

Różnice kursowe w przypadku konwersji pożyczki na kapitał spółki - interpretacja indywidualna organu podatkowego

str. 21   
III.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.

Opodatkowanie przychodu z kontraktu menedżerskiego wykonywanego w ramach działalności gospodarczej

str. 23   
1.1.

Zaliczka na podatek

str. 23  
1.2.

Składki ZUS

str. 24  
2.

Rozliczenie wynagrodzenia z umowy zlecenia wypłaconego w pieniądzu i w naturze

str. 26   
3.

Podatkowe obowiązki rolników zawierających umowy o pomocy przy zbiorach - objaśnienia Ministerstwa Finansów

str. 28   
4.

Sfinansowanie noclegu oddelegowanemu pracownikowi generuje u niego przychód - wyrok NSA

str. 30   
5.

Przejazdy pracownika samochodem służbowym między domem a zakładem pracy - interpretacja indywidualna organu podatkowego

str. 32   
IV.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.

Podatkowe kwalifikowanie nakładów poniesionych na ulepszenie obcych środków trwałych

str. 33   
2.

Amortyzacja składników majątku wniesionych aportem do spółki kapitałowej

str. 34   
3.

Wartość początkowa lokalu mieszkalnego określona na podstawie wyceny biegłego rzeczoznawcy

str. 35   
4.

Ustalanie wartości początkowej nieruchomości przeniesionej z majątku prywatnego do firmy - wyrok NSA

str. 36   
V.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.

Prowadzenie podatkowej księgi i ewidencji towarzyszących

str. 38   
1.1.

Forma prowadzenia księgi

str. 38  
1.2.

Ewidencja sprzedaży

str. 39  
1.3.

Karty przychodów pracowników

str. 40  
2.

Kwota refundacji należna przedsiębiorcy z tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażysty

str. 41   
3.

Odszkodowania za szkody w środkach trwałych ryczałtowca

str. 42   
4.

Działalność w zakresie handlu lokalami

str. 44   
VI.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.

Zakup biletów lotniczych bez podatku u źródła

str. 46   
2.

Leasing samochodu od zagranicznej firmy

str. 47   
3.

Zasady opodatkowania w Polsce dywidendy otrzymanej od zagranicznej spółki-córki

str. 49   
4.

Rozliczenie dochodów uzyskanych za usługę wykonaną dla zagranicznego kontrahenta

str. 51   
VII.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.

Ulga termomodernizacyjna w pytaniach i odpowiedziach

str. 52   
2.

Funkcjonowanie ulgi na działalność badawczo-rozwojową - przegląd wybranych interpretacji indywidualnych (część II)

str. 54   
2.1.

Prowadzenie ewidencji księgowej

str. 54  
2.2.

Ustalenie kosztów kwalifikowanych

str. 54  
VIII.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

str. 57   
1.1.

Przesłanki sporządzenia dokumentacji podatkowej w świetle przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r.

str. 57  
1.2.

Udzielenie pożyczki przez podmiot powiązany - okres objęty dokumentacją i wartość transakcji

str. 58  
2.

Zniesienie czasowego ograniczenia na złożenie wniosku o preferencyjne opodatkowanie dochodów - objaśnienia resortu finansów

str. 59   
3.

Dochód ze sprzedaży nieruchomości wolny od CIT - interpretacja indywidualna organu podatkowego

str. 61   
IX.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.

Samochody osobowe wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności - rozliczanie kosztów

str. 63   
2.

Działalność rolnicza a obowiązek złożenia CIT-8

str. 63   
3.

Różnice kursowe po przewalutowaniu kredytu obrotowego

str. 64   
4.

Brak w umowie zlecenia konkretnej kwoty wynagrodzenia wyklucza pobór zryczałtowanego podatku dochodowego

str. 65   
5.

Moment ujęcia w kosztach polisy ubezpieczeniowej

str. 66   
6.

Wydatek na transport sprowadzanego z zagranicy samochodu będącego towarem handlowym

str. 66   
7.

Odliczenie przez podatnika opłacającego podatek liniowy składek ZUS zapłaconych za osobę współpracującą

str. 67   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60