PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 5 (437)  z dnia  1.03.2017
pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.

Składka członkowska jako koszt podatkowy

str. 4   
1.1.

Obowiązkowa przynależność do organizacji

str. 4  
1.2.

Dobrowolne członkostwo w organizacji

str. 5  
2.

Po ustaniu stosunku pracy wciąż można stosować kwotę zmniejszającą podatek - stanowisko Ministerstwa Finansów

str. 8   
3.

Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących limitu płatności gotówkowych w odpowiedziach na interpelacje poselskie

str. 9   
3.1.

Limit 15.000 zł a transakcje z kontrahentem zagranicznym

str. 9  
3.2.

Pojęcie transakcji i jednorazowej wartości transakcji

str. 10  
II.

PIT I CIT 2016 R. - ROZLICZENIE ROCZNE

1.

Zeznanie PIT-36

str. 12   
1.1.

Wybór zeznania

str. 12  
1.2.

Miejsce i czas złożenia

str. 13  
1.3.

Dane wykazywane w PIT-36

str. 14  
1.4.

Sposób opodatkowania dochodów

str. 14  
III.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.

Cesja leasingu operacyjnego

str. 17   
1.1.

Przesłanki zaliczenia rat leasingowych do kosztów podatkowych

str. 17  
1.2.

Zmiana strony umowy

str. 17  
1.3.

Skutki zmiany innych postanowień umowy

str. 18  
1.4.

Zakwalifikowanie umowy jako najem

str. 19  
2.

Zasady ujmowania do kosztów wierzytelności niezapłaconych przez kontrahentów

str. 19   
3.

Kiedy koszty z tytułu wykupienia ubezpieczenia OC są kosztem uzyskania przychodów?

str. 22   
4.

Podatkowe skutki zdarzeń (operacji) gospodarczych w spółkach osobowych w interpretacjach organów podatkowych

4.1.

Koszty wniesienia aportu do spółki komandytowej

str. 24  
4.2.

Przejęcie składnika majątku spółki cywilnej do majątku osobistego wspólnika

str. 25  
4.3.

Zrzeczenie się przez wspólnika roszczeń o zwrot wkładu wniesionego do spółki

str. 26  
IV.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.

Rozliczenie nadpłaty bądź niedopłaty wynikającej z PIT-40

str. 27   
2.

Pracownik nie może złożyć pracodawcy wniosku o niestosowanie podstawowych kosztów uzyskania przychodów

str. 29   
3.

Informacja o liczbie godzin wykonania zlecenia a sposób opodatkowania wynagrodzenia z umowy zlecenia

str. 30   
4.

Przyznanie pracownikowi nagrody rzeczowej za dobre wyniki w pracy

str. 32   
4.1.

Opodatkowanie nagrody

str. 32  
4.2.

Oskładkowanie nagrody

str. 32  
5.

Sfinansowanie zaległych składek ZUS pracownikom oraz byłym pracownikom - interpretacja indywidualna organu podatkowego

str. 34   
V.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.

Koszty z tytułu amortyzacji środka trwałego kupionego za gotówkę

str. 35   
2.

Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo

str. 36   
2.1.

Amortyzacja jednorazowa

str. 36  
2.2.

Ulepszenie w roku jednorazowej amortyzacji

str. 37  
2.3.

Ulepszenie w latach następnych

str. 38  
3.

Nakłady na środek trwały ponoszone przed oddaniem go do używania

str. 39   
VI.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.

Korekta kosztów w podatkowej księdze w związku z naruszeniem limitu transakcji gotówkowych

str. 40   
1.1.

Limit płatności gotówkowych w 2017 r.

str. 40  
1.2.

Sankcje za naruszenie limitu płatności gotówkowych - wykluczenie z kosztów podatkowych i wymóg korekty

str. 40  
1.3.

Podstawa i sposób ujęcia zapisu korygującego

str. 42  
1.4.

Korekta spisu z natury

str. 43  
2.

Działalność gospodarcza prowadzona w prywatnym mieszkaniu podatnika

str. 44   
2.1.

Wyznaczenie lokalu/pomieszczeń służących działalności

str. 44  
2.2.

Rodzaj i wysokość wydatków zaliczanych do kosztów podatkowych

str. 45  
2.3.

Ujęcie wydatków w podatkowej księdze

str. 47  
3.

Podstawa wpisu do ewidencji przychodów sprzedaży nieudokumentowanej fakturami

str. 47   
VII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.

Dwie rezydencje podatkowe w jednym roku podatkowym

str. 49   
2.

Nie ma możliwości rozliczenia podatku zapłaconego za granicą, gdy firma poniosła stratę

str. 50   
3.

Usługi prawne świadczone przez zagraniczny podmiot

str. 52   
3.1.

Podatek u źródła

str. 52  
3.2.

Obowiązki płatnika pobierającego podatek

str. 53  
3.3.

Zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

str. 53  
4.

Transport lotniczy towarów na koszt zagranicznego sprzedawcy a podatek u źródła - interpretacja indywidualna organu podatkowego

str. 54   
VIII.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.

Ograniczony zakres zwolnienia dotyczącego zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu w jazdach lokalnych

str. 55   
1.1.

Zwolnienie podatkowe

str. 55  
1.2.

Zwrot kosztów jako przychód ze stosunku pracy

str. 56  
2.

Limit z tytułu wpłat na IKZE w 2017 r. i zasady ich odliczania

str. 57   
IX.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.

Czym kierować się przy wyborze formy opodatkowania prywatnego najmu?

str. 58   
2.

Dokumentacja cen transferowych

str. 60   
2.1.

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji lub innych zdarzeń mających miejsce w 2017 r.

str. 60  
2.2.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

str. 62  
3.

Odszkodowanie otrzymane z tytułu zniszczonych upraw rolnych

str. 62   
X.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.

Kwiaty i drobny upominek dla pracownika jako koszt uzyskania przychodów

str. 64   
2.

Ustalanie limitu małego podatnika, gdy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy

str. 64   
3.

Moment korekty kosztów uzyskania przychodów

str. 65   
4.

Ujęcie w kosztach odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

str. 66   
5.

Data ujęcia w podatkowej księdze podatku od nieruchomości

str. 66   
6.

Odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zakup baterii do aparatu słuchowego

str. 67   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60