PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 19 (475)  z dnia  1.10.2018
pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.

Współfinansowanie kosztów nauki sposobem na pozyskanie wykwalifikowanej kadry

str. 4   
1.1.

Zagadnienia ogólne

str. 4  
1.2.

Rozliczanie kosztów w firmie

str. 5  
1.3.

Opodatkowanie i oskładkowanie przychodów u świadczeniobiorcy

str. 7  
2.

Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa

2.1.

Zwrot kosztów używania w spółce auta wspólnika nie wyklucza powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń

str. 10  
2.2.

"Odzyskanie" minimalnego podatku zapłaconego przed nowelizacją przepisów

str. 10  
II.

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH

1.

Przedsiębiorstwo w spadku podatnikiem PIT - część II

str. 12   
1.1.

Ryczałt ewidencjonowany

str. 12  
1.2.

Karta podatkowa

str. 13  
2.

Zmiany w polsko-chilijskiej konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

str. 14   
III.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.

Problematyczne koszty reklamy i reprezentacji

str. 15   
1.1.

Upominki dla uczestników akcji promocyjno-reklamowej

str. 16  
1.2.

Konferencja jubileuszowa z częścią artystyczną

str. 17  
1.3.

Wynajęcie jachtu pełniącego rolę biura

str. 17  
2.

Korekta przychodów z tytułu zwrotu nienależnej kwoty

str. 18   
3.

Jednorazowa wartość transakcji przy umowach ramowych

str. 19   
4.

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o.o.

str. 21   
5.

Powypadkowa naprawa samochodu służbowego - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)

str. 22   
6.

Dywidendy a ustalanie proporcji dzielącej koszty pośrednie na wyodrębnione źródła przychodów - interpretacja organu podatkowego

str. 23   
IV.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.

Czy koszt noclegu członka rady nadzorczej jest u niego przychodem?

str. 25   
1.1.

Przychód w rozumieniu ustawy o PIT

str. 25  
1.2.

Kwestia zwolnienia od podatku

str. 26  
1.3.

Obowiązki spółki jako płatnika podatku

str. 27  
2.

Świadczenia dla pracownika obchodzącego jubileusz

str. 28   
2.1.

Wypłata nagrody pieniężnej wynikającej z przepisów wewnątrzzakładowych

str. 28  
2.2.

Przekazanie nagrody rzeczowej jako wyraz uznania

str. 28  
3.

Ustalenie zaliczki na podatek po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych

str. 29   
3.1.

Limit podstawy wymiaru składek

str. 29  
3.2.

Zaliczka na podatek po przekroczeniu limitu

str. 30  
3.3.

Postępowanie płatnika, gdy po przekroczeniu limitu pobrał składki emerytalno-rentowe

str. 32  
4.

Organ samorządu zawodowego finansujący swoim członkom kursy i szkolenia nie wystawia PIT-8C - interpretacja organu podatkowego

str. 33   
V.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.

Częściowa jednorazowa amortyzacja w ramach limitu 100.000 zł

str. 34   
2.

Amortyzacja jednorazowa w leasingu finansowym

str. 35   
2.1.

Istota leasingu finansowego

str. 35  
2.2.

Wartość początkowa

str. 36  
2.3.

Amortyzacja

str. 37  
3.

Samochód kupiony za gotówkę na cele prywatne, następnie przekazany na potrzeby działalności gospodarczej - interpretacja organu podatkowego

str. 38   
VI.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.

Nabycie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez przedsiębiorcę w rachunku podatkowym

str. 40   
1.1.

Koszty kształcenia podlegające podatkowemu rozliczeniu

str. 40  
1.2.

Zakres rozliczanych kosztów

str. 41  
1.3.

Ujęcie w podatkowej księdze

str. 41  
2.

Zakup za gotówkę towarów o wartości przekraczającej 15.000 zł - czy ująć koszt w podatkowej księdze?

str. 42   
3.

Wstępna opłata leasingowa u prowadzącego podatkową księgę

str. 44   
VII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.

Dzierżawa urządzenia do poboru opłat drogowych - problem w zakresie podatku u źródła

str. 46   
2.

Zwolnienie z CIT odsetek wypłacanych zagranicznej spółce

str. 48   
3.

Usługa przechowywania danych na serwerach a obowiązek odprowadzenia podatku - interpretacja indywidualna organu podatkowego

str. 50   
VIII.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.

Świadczenia z ZFŚS od różnych pracodawców - zastosowanie limitu zwolnienia od podatku

str. 52   
1.1.

Przesłanki stosowania zwolnienia

str. 52  
1.2.

Uwzględnienie zwolnienia w rozliczaniu rocznym

str. 53  
2.

Zwolnienie od podatku dochodów przedszkola

str. 54   
3.

Wpłata na rzecz fundacji a prawo jej odliczenia jako darowizny - interpretacja organu podatkowego

str. 55   
IX.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w spółkach jawnych uznanych za podmioty powiązane

str. 56   
1.1.

Powiązania pomiędzy podmiotami krajowymi

str. 56  
1.2.

Powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej

str. 57  
1.3.

Zakres dokumentacji podatkowej i terminy jej sporządzenia

str. 58  
2.

Wybór i utrata prawa do stosowania określonej formy opodatkowania

2.1.

Utrata prawa do opłacania ryczałtu w zakresie jednej działalności

str. 59  
2.2.

Opodatkowanie dochodów z kolejnej działalności podjętej w trakcie roku podatkowego

str. 60  
2.3.

Forma opodatkowania nowej działalności po likwidacji dotychczasowej

str. 61  
3.

Działalność nierejestrowa a wymóg prowadzenia ewidencji księgowej

str. 62   
4.

Nieoprocentowana pożyczka dla spółki komandytowej, której wspólnikiem jest małżonek pożyczkodawcy - wyrok NSA

str. 63   
X.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.

Zbycie praw autorskich - źródło przychodów

str. 64   
2.

Dochód wspólnoty mieszkaniowej z odsetek płaconych przez właścicieli lokali

str. 64   
3.

Wpływ zawieszenia działalności gospodarczej na odpisy amortyzacyjne

str. 65   
4.

Kwota zmniejszająca podatek u pracownika, który zawiesił działalność

str. 66   
5.

Uznanie składnika majątku za wyposażenie

str. 66   
6.

Odliczenie darowizny dokonanej przez ryczałtowca

str. 67   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60