PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 17 (419)  z dnia  1.09.2016
pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.

Od 1 września br. - potwierdzenie warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy

str. 4   
2.

Pracodawco, zatrudniłeś pracownika na czas określony przed 22 lutego br. - pamiętaj o aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia

str. 4   
3.

Metoda dopełniania podstawy ekwiwalentowej - stanowisko resortu pracy

str. 6   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.

Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek

1.

Składki ZUS za pracownicę na urlopie wychowawczym podejmującą dodatkowe zatrudnienie

str. 8  
2.

Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika powracającego z urlopu związanego z rodzicielstwem

str. 10  
3.

Opłacanie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

str. 11  
II.

Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń

1.

Objęcie ubezpieczeniami w ZUS zleceniobiorcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę

str. 12  
2.

Czy ubezpieczyć w ZUS osobę odbywającą praktykę absolwencką?

str. 14  
3.

Poświadczenie przez ZUS formularza A1 pracownika delegowanego do pracy za granicę

str. 15  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.

Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków

1.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego po okresie wyczekiwania

str. 17  
2.

Uwzględnianie premii uzależnionej od wyników spółki w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

str. 18  
3.

Uzupełnianie wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru zasiłków

str. 20  
4.

Wysokość zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy

str. 22  
IV.

Zasady wypłaty zasiłków

1.

Ustalenie okresu uprawniającego do wynagrodzenia chorobowego

str. 23  
2.

Zasiłek opiekuńczy, gdy w czasie opieki dziecko kończy 14 lat

str. 24  
3.

Obliczanie wysokości zasiłku macierzyńskiego po przerwie w urlopie rodzicielskim

str. 26  
4.

Termin wypłaty zasiłku chorobowego, gdy zwolnienie obejmuje przełom miesięcy

str. 28  
V.

Świadczenia przedemerytalne

1.

Świadczenie przedemerytalne po rozwiązaniu umowy z powodu niewypłacalności pracodawcy

str. 30  
2.

Termin na zgłoszenie wniosku o świadczenie przedemerytalne

str. 31  
C.

PRAWO PRACY

VI.

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

1.

Zatrudnienie byłego pracownika w ramach umowy na czas określony

str. 32  
2.

Obiektywne przyczyny uzasadniające wyłączenie stosowania limitów 3/33 umów na czas określony

str. 34  
3.

Limit zatrudnienia na umowach terminowych w jednostce samorządowej

str. 36  
4.

Czy należy rozwiązać umowę o pracę z cudzoziemcem oczekującym na przedłużenie zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce?

str. 37  
VII.

Rozliczanie czasu pracy

1.

Rozliczenie czasu pracy i dyżuru kierowcy wykonującego przewozy w załodze

str. 38  
1.1.
Przewozy w załodze str. 38  
1.2.
Czas pracy a czas dyżuru str. 39  
1.3.
System czasu pracy str. 39  
1.4.
Rozliczenie czasu pracy str. 40  
2.

Czas pracy pracowników mobilnych

str. 41  
VIII.

Wynagrodzenia i inne należności pracownicze

1.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy udzielony bezpośrednio po urlopie wychowawczym

str. 43  
2.

Ustalenie wynagrodzenia za dni opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat dla pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy

str. 44  
3.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i rehabilitacyjny

str. 45  
4.

Rezygnacja z wypłacania składnika wynagrodzenia przyznanego za wykonywanie dodatkowych czynności

str. 46  
IX.

Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów

1.

Korekta urlopu wypoczynkowego po ponownym zatrudnieniu

str. 47  
2.

Urlop wypoczynkowy po wychowawczym, w czasie którego wypłacany był zasiłek macierzyński

str. 48  
3.

Do 30 września br. - czas na udzielenie zaległości urlopowych

str. 50  
4.

Wykorzystanie części urlopu ojcowskiego po zmianie pracodawcy

str. 51  
X.

Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień

1.

Udzielanie przerwy na karmienie i wolnego na dziecko w wieku do 14 lat

str. 52  
2.

Ustalenie stanu zatrudnienia u pracodawcy dla celów stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych

str. 53  
3.

Zakaz wnoszenia alkoholu na teren zakładu pracy

str. 54  
XI.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

1.

Zatrudnienie pracownika służby bhp w firmie posiadającej dwa oddziały

str. 55  
2.

Zapewnienie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej stażystom

str. 56  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.

Ruchomy czas pracy

str. 58   
1.

Zasady ogólne stosowania ruchomego czasu pracy

str. 58  
2.

Wprowadzenie ruchomego czasu pracy

str. 58  
2.1.
Ruchomy czas pracy z inicjatywy pracodawcy str. 59  
2.2.
Ruchomy czas pracy na wniosek pracownika str. 60  
3.

Rozliczanie ruchomego czasu pracy w praktyce

str. 60  
XIII.

Przeprowadzanie przez pracodawcę kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich

str. 62   
1.

Zasady ogólne

str. 62  
2.

Formalna kontrola zwolnień lekarskich

str. 63  
3.

Prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy

str. 63  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.

Ogłoszenie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

str. 66   
2.

Nowe zasady kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

str. 66   
3.

Składki ZUS pracowników delegowanych do pracy za granicę - projektowana zmiana do rozporządzenia składkowego

str. 67   
4.

Zmiany we wpłatach na PFRON - informacja PFRON

str. 67   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60