PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 17 (443)  z dnia  1.09.2017
pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.

Wpływ NN zakończonej rozwiązaniem umowy na wymiar urlopu - stanowisko resortu pracy

str. 4   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.

Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek

1.

Korekta rozliczeń składkowych w razie wypłaty zasiłku zamiast wynagrodzenia chorobowego

str. 5  
2.

Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP po urodzeniu przez pracownicę kolejnego dziecka

str. 7  
3.

Składki ZUS z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie rodzicielskim

str. 9  
4.

Umowa zlecenia z uczniem/studentem bez składek ZUS

str. 11  
II.

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek

1.

Rekompensata z tytułu likwidacji nagród jubileuszowych zwolniona z oskładkowania

str. 12  
2.

Składki ZUS od wartości pieniężnej pakietu medycznego finansowanego przez pracodawcę

str. 14  
3.

Czy oskładkować i opodatkować zwrot kosztów podróży wypłaconych menedżerowi?

str. 15  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.

Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków

1.

Premia pomniejszana za czas absencji chorobowej przypadającej na dni robocze w podstawie zasiłków

str. 17  
2.

Wynagrodzenie chorobowe pracownika legitymującego się krótkim okresem zatrudnienia

str. 19  
3.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego dla pracownika wykonującego wcześniej umowę zlecenia w tej samej firmie

str. 20  
IV.

Zasady wypłaty zasiłków

1.

Zasiłek opiekuńczy dla pracownicy zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy

str. 21  
2.

Wypłata świadczeń chorobowych po otrzymaniu przez pracownika zaświadczenia lekarskiego za okres wsteczny

str. 22  
3.

Okres zasiłkowy, gdy niezdolność do pracy z powodu innej choroby powstała w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

str. 23  
4.

Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty świadczeń chorobowych i zasady ich opodatkowania

str. 24  
V.

Emerytury i renty

1.

Można już składać wnioski o przyznanie emerytury w obniżonym od 1 października br. wieku emerytalnym

str. 26  
C.

PRAWO PRACY

VI.

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

1.

Nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem

str. 29  
2.

Utrata zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku przez pracownika w wieku przedemerytalnym

str. 31  
3.

Zatrudnienie pracownicze prezesa spółki z o.o.

str. 33  
4.

Okoliczności oraz konsekwencje rozwiązania umowy przez pracownika w trybie natychmiastowym

str. 35  
VII.

Rozliczanie czasu pracy

1.

Rozliczenie 4-godzinnej pracy wykonywanej w każdą sobotę

str. 37  
2.

Organizacja pracy i jej wpływ na wynagrodzenie w stawce miesięcznej

str. 39  
3.

Odpracowanie wyjścia prywatnego pracownika niepełnosprawnego w świetle stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy

str. 40  
VIII.

Wynagrodzenia i inne należności pracownicze

1.

Wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych, w tym po dłuższym okresie niewykonywania pracy

str. 42  
2.

Wpływ ogólnozakładowej podwyżki płac na ekwiwalent za urlop i odprawę pracownika odchodzącego na rentę

str. 43  
3.

Średnia z godzin ponadwymiarowych w wynagrodzeniu urlopowym nauczyciela placówki nieferyjnej

str. 44  
4.

Naliczanie wyrównania do niemieckiej minimalnej stawki godzinowej

str. 46  
5.

Potrącenia należności egzekwowanych na poczet alimentów oraz wierzytelności bankowych

str. 47  
IX.

Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów

1.

Wykorzystywanie przez pracownika zaległości urlopowych

str. 48  
1.1.
Okoliczności powstania zaległości urlopowych str. 48  
1.2.
Termin udzielenia urlopu zaległego str. 49  
1.3.
Przedawnienie urlopu str. 50  
2.

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika przechodzącego na emeryturę

str. 50  
3.

Czy firma może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

str. 51  
X.

Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień

1.

Konsekwencje płacowo-informacyjne włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej

str. 52  
2.

Rozliczenie wyjazdu szkoleniowo-wypoczynkowego pracowników

str. 55  
XI.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

1.

Zapewnienie pracownikowi pracującemu przy komputerze okularów korygujących wzrok

str. 56  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.

Zatrudnienie absolwenta na podstawie umowy o pracę

str. 58   
1.

Zasady ogólne

str. 58  
2.

Skierowanie na badania lekarskie

str. 58  
3.

Zawarcie umowy o pracę oraz określenie zakresu czynności

str. 59  
3.1.
Umowa na okres próbny str. 59  
3.2.
Umowa na czas określony str. 60  
3.3.
Umowa na czas nieokreślony str. 61  
3.4.
Forma zakresu czynności str. 62  
4.

Obowiązki szkoleniowo-informacyjne

str. 62  
4.1.
Szkolenie bhp str. 62  
4.2.
Zapoznanie z aktami prawa wewnętrznego str. 63  
4.3.
Doręczenie informacji o warunkach zatrudnienia str. 64  
5.

Wysokość wynagrodzenia za pracę

str. 65  
6.

Prawo i wymiar urlopu wypoczynkowego

str. 65  
7.

Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń w ZUS i prawo do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

str. 66  
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60