PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 17 (467)  z dnia  1.09.2018
pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.

Niższy wiek pracownika młodocianego w rozumieniu przepisów kodeksowych

str. 4   
2.

Do 30 września - czas na udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego za ubiegły rok

str. 5   
3.

Termin przekazania drugiej raty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

str. 7   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.

Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek

1.

Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika łączącego urlop rodzicielski z pracą na część etatu

str. 8  
2.

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP w razie zatrudnienia osoby bezrobotnej

str. 11  
3.

Przedawnienie należności z tytułu składek ZUS po zmianie zasad rozliczania wpłat

str. 12  
II.

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek

1.

Wyłączenie z oskładkowania świadczeń finansowanych z ZFŚS

str. 14  
2.

Oskładkowanie i opodatkowanie ryczałtu za używanie przez pracownika prywatnego samochodu w jazdach lokalnych

str. 15  
3.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracownicy na urlopie wychowawczym

str. 17  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.

Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków

1.

Składnik wynagrodzenia wypłacany za okres dłuższy niż rok w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

str. 18  
2.

Wliczanie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych premii wypłacanych za okresy miesięczne

str. 19  
3.

Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego po okresie pobierania zasiłku chorobowego

str. 21  
4.

Przychód z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

str. 23  
IV.

Zasady wypłaty zasiłków

1.

Wypłata zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

str. 24  
2.

Zasiłek chorobowy w razie przedłożenia przez pracownika "uszkodzonego" zwolnienia lekarskiego

str. 26  
V.

Emerytury i renty

1.

Dołączenie do wniosku o świadczenie emerytalno-rentowe dokumentów wystawionych w języku obcym

str. 27  
2.

Przyjmowanie okresu wychowywania małego dziecka przy ustalaniu prawa do renty

str. 28  
C.

PRAWO PRACY

VI.

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

1.

Ustalenie długości okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony na przełomie stażowym

str. 30  
2.

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży

str. 31  
3.

Ochrona zatrudnienia pracownika po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego

str. 33  
VII.

Rozliczanie czasu pracy

1.

Rozliczanie odpoczynków tygodniowych w praktyce

str. 35  
2.

Narzucenie pracownikowi formy rekompensaty pracy wykonywanej w nadgodzinach

str. 36  
3.

Postępowanie pracodawcy, gdy pracownik choruje w dniu wolnym wyznaczonym za pracę w sobotę

str. 38  
4.

Wydłużone okresy rozliczeniowe w szkole niepublicznej o uprawnieniach publicznej

str. 40  
VIII.

Wynagrodzenia i inne należności pracownicze

1.

Ustalenie wynagrodzenia określonego w stawce miesięcznej w razie choroby pracownika

str. 41  
2.

Dodatki specjalne w podstawie wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

str. 42  
3.

Odprawa ekonomiczna po rozstaniu z pracownikiem w ramach zwolnień indywidualnych

str. 44  
4.

Jak doręczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca pracownikowi, który porzucił pracę?

str. 45  
IX.

Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów

1.

Zaliczanie do stażu urlopowego okresu pracy w gospodarstwie rolnym

str. 47  
2.

Udzielanie pracownikowi urlopu wypoczynkowego po długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą

str. 49  
3.

Prawo do urlopu wypoczynkowego po przerwie w korzystaniu z urlopu wychowawczego

str. 50  
X.

Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień

1.

Prywatny numer telefonu pracownika w aktach pracowniczych w świetle RODO

str. 51  
2.

Od nowego roku skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej

str. 53  
3.

Stosowanie przepisów RODO w kontraktach menedżerskich

str. 55  
XI.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

1.

Wymogi względem pracownika wyznaczonego do zadań z zakresu pierwszej pomocy

str. 57  
D.

ROZLICZENIA Z PFRON

1.

Zaliczenie pracownika do osób niepełnosprawnych po przedłożeniu kolejnego orzeczenia

str. 59   
2.

Symbol przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu po wyroku TK - wyjaśnienie MRPiPS

str. 61   
E.

VADEMECUM KADROWCA

E.

Dokonywanie potrąceń i egzekucji z wynagrodzenia zleceniobiorcy

str. 63   
1.

Ogólne zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy

str. 63  
2.

Granice i kwota wolna przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy

str. 64  
3.

Potrącenie wzajemnych wierzytelności zleceniobiorcy i zleceniodawcy

str. 67  
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60