PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 5 (431)  z dnia  1.03.2017
pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.

Informacja o warunkach zatrudnienia w firmie, w której fakultatywnie funkcjonuje regulamin pracy - stanowisko MRPiPS

str. 4   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.

Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek

1.

Rozliczenie składkowo-podatkowe wypłaty dokonanej pracownikowi po ustaniu zatrudnienia

str. 5  
2.

Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP po powrocie pracownicy z urlopu związanego z rodzicielstwem

str. 7  
3.

Składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach w razie czasowego wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy

str. 9  
4.

Odliczenie w zeznaniu podatkowym składek ZUS opłaconych przez przedsiębiorcę w 2016 r.

str. 11  
II.

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek

1.

Składki ZUS w razie wypłaty nagrody jubileuszowej przed upływem kolejnych 5 lat

str. 13  
2.

Oskładkowanie i opodatkowanie zapomogi udzielonej pracownikowi

str. 15  
3.

Ryczałt za używanie przez pracownika własnego samochodu dla celów służbowych w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku

str. 17  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.

Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków

1.

Obliczanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego po przyznaniu dodatku funkcyjnego

str. 19  
2.

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracownika otrzymującego składnik wynagrodzenia za okresy absencji

str. 20  
3.

Wliczanie do podstawy wymiaru zasiłku składnika przyznanego na czas określony

str. 22  
IV.

Zasady wypłaty zasiłków

1.

Wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego, gdy umowa o pracę trwa do dnia porodu

str. 23  
2.

Zasiłek chorobowy przysługujący za czas choroby powstałej po rozwiązaniu stosunku pracy

str. 25  
3.

Od 1 marca 2017 r. wyższe kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń chorobowych

str. 26  
V.

Emerytury i renty

1.

Staż pracy uprawniający do emerytury w przypadku nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

str. 27  
2.

Przeliczenie podstawy wymiaru emerytury pracującego świadczeniobiorcy

str. 29  
C.

PRAWO PRACY

VI.

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

1.

Skutki przekroczenia 24-miesięcznego okresu zatrudnienia, przewidzianego w ustawie antykryzysowej

str. 30  
2.

Odwołanie ze stanowiska pracownika w wieku przedemerytalnym

str. 32  
3.

Nawiązanie stosunku pracy z osobą nieposiadającą zdolności do czynności prawnych

str. 34  
VII.

Wynagrodzenia i inne należności pracownicze

1.

Wyrównanie wynagrodzenia o charakterze dwuskładnikowym do stawki minimalnej

str. 36  
2.

Uwzględnianie premii uznaniowej i dodatku specjalnego w podstawie wymiaru nagrody jubileuszowej

str. 37  
3.

Minimalny okres pracy uprawniający pracownika sfery budżetowej do wynagrodzenia rocznego

str. 39  
VIII.

Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów

1.

Wymiar urlopu pracownika młodocianego

str. 40  
2.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy w razie zmiany stopnia niepełnosprawności w trakcie roku kalendarzowego

str. 41  
3.

Rezygnacja pracownicy z urlopu rodzicielskiego udzielonego w trybie tzw. "z góry"

str. 43  
IX.

Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień

1.

Wykonywanie pracy za granicą - podróż służbowa czy delegowanie?

str. 45  
2.

Niewykonywanie przez pewien okres umowy zlecenia a wypłata wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu

str. 47  
3.

Wpływ tzw. sojuszu drogowego części państw UE na sytuację przewoźników w Polsce

str. 49  
X.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

1.

Uruchomienie stanowiska pracy po wypadku przy pracy

str. 50  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.

Wpływ reformy edukacji na zatrudnienie nauczycieli

str. 51   
1.

Zasady ogólne

str. 51  
2.

Rozwiązania specjalne dotyczące zatrudniania nauczycieli w okresie przejściowym

str. 52  
2.1.
Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły str. 52  
2.2.
Uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć str. 52  
2.3.
Praca w godzinach ponadwymiarowych str. 52  
2.4.
Dodatkowe zatrudnienie w innej szkole str. 53  
3.

Zatrudnienie nauczyciela w zależności od rodzaju szkoły

str. 53  
3.1.
Nauczyciele szkół podstawowych str. 53  
3.2.
Nauczyciele gimnazjów str. 53  
3.3.
Nauczyciele liceów, techników, szkół zawodowych, specjalnych, policealnych i zespołów szkół str. 55  
3.4.
Dyrektorzy dotychczasowych szkół str. 56  
XII.

Ustalanie prawa i wysokości wynagrodzenia za czas choroby

str. 56   
1.

Limit dni, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe

str. 56  
2.

Warunki uprawniające do wypłaty wynagrodzenia chorobowego

str. 57  
3.

Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego

str. 57  
4.

Obliczanie wysokości wynagrodzenia chorobowego

str. 60  
5.

Wynagrodzenie chorobowe w podstawie wymiaru składki zdrowotnej

str. 61  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.

Zmiany kadrowe w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej

str. 62   
2.

Efekt zachęty w podmiotach powiązanych - komunikat PFRON

str. 64   
3.

Wysokości kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe refundowane przez PFRON niepełnosprawnemu przedsiębiorcy - informacja PFRON

str. 65   
4.

Zmiany w kodach wykorzystywanych przy wypełnianiu dokumentów ZUS i w rozporządzeniu składkowym

str. 66   
5.

Od 1 marca 2017 r. waloryzacja emerytur i rent

str. 67   
6.

Będą zmiany w przekazywaniu do ZUS składek ubezpieczeniowych - informacja resortu pracy

str. 67   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60