PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 5 (479)  z dnia  1.03.2019
pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.

Te same, czy "nowe" akta osobowe po zawarciu kolejnej umowy? - stanowisko MRPiPS

str. 4   
2.

Potrącanie części diet z tytułu podróży służbowej na poczet alimentów

str. 5   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.

Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek

1.

Składki ZUS zleceniobiorcy po przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

str. 7  
2.

Opłacone w 2018 r. składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy w zeznaniu podatkowym

str. 9  
3.

Składki na FP, FS i FGŚP za pracownicę łączącą pracę z urlopem rodzicielskim

str. 13  
II.

Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń

1.

Ubezpieczenia w ZUS z umowy o pracę świadczonej w trakcie urlopu wychowawczego

str. 14  
2.

Obowiązkowe ubezpieczenia z umowy zlecenia wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy

str. 16  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.

Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków

1.

Nowa podstawa wymiaru świadczenia chorobowego po przerwie w jego pobieraniu

str. 18  
2.

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego dla nowo zatrudnionego pracownika

str. 19  
3.

Uzupełnienie wynagrodzenia przyjmowanego do obliczenia zasiłku pracownika tymczasowego

str. 20  
IV.

Zasady wypłaty zasiłków

1.

Wynagrodzenie chorobowe po okresie wyczekiwania

str. 22  
2.

Zasiłek chorobowy w razie rozwiązania umowy o pracę w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego

str. 24  
3.

Wypłata zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad wnukami

str. 25  
V.

Emerytury i renty

1.

Od 1 marca br. waloryzacja emerytur i rent

str. 27  
C.

PRAWO PRACY

VI.

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

1.

"Uszczelnienie" ochrony przedemerytalnej

str. 29  
2.

Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu

str. 30  
VII.

Rozliczanie czasu pracy

1.

Odpoczynek tygodniowy w okresie rozliczeniowym rozpoczętym w niedzielę

str. 31  
2.

Czas pracy i wynagrodzenie za nocną zmianę przypadającą w ostatnim dniu zwolnienia lekarskiego

str. 33  
3.

Ustalanie godzin nadliczbowych i ich rekompensowanie w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym - checklista

str. 34  
VIII.

Wynagrodzenia i inne należności pracownicze

1.

Dodatki nocne w wynagrodzeniu urlopowym po zmianie organizacji pracy

str. 37  
2.

Wliczenie do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej dodatku specjalnego

str. 39  
3.

Wypłata odprawy rentowej po rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 53 K.p.

str. 40  
4.

Odprawa pośmiertna dla niepełnosprawnego dziecka zmarłego pracownika

str. 41  
5.

Przyznawanie podwyżek wynagrodzeń pielęgniarkom, położnym i higienistkom

str. 43  
IX.

Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów

1.

Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego w zatrudnieniu równoległym

str. 45  
2.

Pomniejszanie bieżącego urlopu wypoczynkowego o urlop udzielony zaliczkowo w ubiegłym roku

str. 46  
3.

Urlop wypoczynkowy po okresie służby wojskowej

str. 47  
X.

Dokumentacja kadrowa

1.

Różne rygory prowadzenia dokumentacji pracowniczej

str. 48  
2.

Zakres danych, okres i postać ewidencji wypłaconego wynagrodzenia

str. 49  
XI.

Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień

1.

Zapisy w regulaminie ZFŚS dotyczące udzielania pomocy emerytom-byłym pracownikom

str. 51  
2.

Upoważnienie dla osoby wykonującej czynności w zakresie prawa pracy

str. 52  
XII.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

1.

Bhp przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych

str. 54  
D.

ROZLICZENIA Z PFRON

1.

Koszty płacy pracownika niepełnosprawnego bez składki na Fundusz Solidarnościowy

str. 56   
2.

Prawo do dofinansowania do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego - nie dla każdego pracodawcy

str. 58   
E.

VADEMECUM KADROWCA

XIII.

Zatrudnianie członków zarządu spółki z o.o.

str. 61   
1.

Powołanie do zarządu spółki z o.o.

str. 61  
2.

Reprezentacja spółki przy czynnościach między spółką a zarządem

str. 61  
3.

Nawiązanie stosunku prawnego z członkiem zarządu spółki z o.o.

str. 62  
3.1.
Zawarcie umowy o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o. str. 63  
3.2.
Zawarcie umowy cywilnoprawnej z członkiem zarządu spółki z o.o. str. 63  
4.

Odwołanie z zarządu

str. 64  
4.1.
Zakończenie stosunku pracy członka zarządu spółki z o.o. str. 64  
4.2.
Zakończenie stosunku cywilnoprawnego członka zarządu spółki z o.o. str. 65  
F.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujące od 1 stycznia br.

str. 66   
2.

Od 1 marca 2019 r. wyższe kwoty wolne od potrąceń z emerytur i rent oraz zasiłków

str. 66   
3.

Deklaracja rezygnacji z uczestnictwa w PPK

str. 67   
4.

Umowa między Polską a Białorusią o zabezpieczeniu społecznym

str. 67   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60