PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 5 (503)  z dnia  1.03.2020
pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.

Odpis na ZFŚS oraz świadczenie urlopowe w 2020 r.

str. 4   
2.

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracownika otrzymującego dodatek stażowy wypłacany za okresy choroby

str. 5   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.

Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek

1.

Obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika do wysokości zaliczki na podatek dochodowy

str. 7  
2.

Rozliczenie składkowo-podatkowe dodatkowego wynagrodzenia rocznego

str. 9  
3.

Opłacanie przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy uzależnionej od dochodu

str. 11  
II.

Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń

1.

Właściwe ustawodawstwo w zakresie zabezpieczenia społecznego w razie wykonywania pracy najemnej za granicą i działalności gospodarczej w Polsce

str. 14  
2.

Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia osoby kształcącej się w szkole policealnej

str. 15  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.

Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków

1.

Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego przysługującego w drugim miesiącu zatrudnienia

str. 16  
2.

Wliczenie nagrody za część roku do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego

str. 17  
IV.

Zasady wypłaty zasiłków

1.

Wysokość zasiłku chorobowego w razie poronienia ciąży

str. 19  
2.

Wypłata zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego

str. 20  
3.

Zasiłek dla zleceniobiorcy z tytułu opieki sprawowanej nad chorym małżonkiem

str. 22  
4.

Ograniczenie wysokości świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia

str. 23  
V.

Emerytury i renty

1.

Okres, za który umorzono składki na ubezpieczenia społeczne bez wpływu na emeryturę lub rentę

str. 25  
C.

PRAWO PRACY

VI.

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

1.

Możliwość cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę złożonego pracownicy w ciąży

str. 26  
2.

Zaliczanie do limitów 3/33 umów na czas określony, w tym zagwarantowanej w kontrakcie ze starostą

str. 27  
3.

Liczenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

str. 28  
VII.

Rozliczanie czasu pracy

1.

Dopuszczalność zastosowania dwóch systemów czasu pracy dla jednego pracownika

str. 29  
2.

Skrócenie tygodnia pracy na wniosek pracownika

str. 31  
3.

Organizacja pracy w razie sporadycznego jej świadczenia w godzinach wieczornych

str. 32  
VIII.

Wynagrodzenia i inne należności pracownicze

1.

Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpiła choroba i urlop bezpłatny

str. 34  
2.

Obliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe po zmianie stawki zaszeregowania

str. 36  
3.

Odprawa tzw. ekonomiczna dla pracownika, który nie przyjął wypowiedzenia zmieniającego

str. 37  
IX.

Dokumentacja kadrowa

1.

Zakres danych wykazywanych w skierowaniu na badania lekarskie

str. 38  
X.

Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów

1.

Udzielenie urlopu uzupełniającego w związku z osiągnięciem 10-letniego stażu u nowego pracodawcy

str. 40  
2.

Wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego po urlopach związanych z rodzicielstwem

str. 42  
3.

Wymiary urlopów kodeksowego i z tytułu niepełnosprawności pracownika niepełnoetatowego

str. 44  
XI.

Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień

1.

Zgodność z RODO przekazywania pracownikom e-mailem odcinka płacowego

str. 45  
2.

Usługi hotelarskie w rozliczeniach za nocleg przypadający podczas krajowej podróży służbowej

str. 47  
XII.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

1.

BHP w przypadku wykonywania pracy w narażeniu na hałas

str. 49  
2.

Przedstawiciel pracowników w komisji bhp

str. 50  
D.

ROZLICZENIA Z PFRON

1.

Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników sfinansowanych ze środków publicznych

str. 51   
E.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

1.

Prawo do obniżenia wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK

str. 52   
2.

Termin złożenia podmiotowi zatrudniającemu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

str. 56   
F.

VADEMECUM KADROWCA

XIII.

Urlop wychowawczy lub praca w obniżonym wymiarze dla pracownika - rodzica małego dziecka

str. 58   
1.

Prawo do urlopu wychowawczego oraz jego wymiar

str. 58  
2.

Sposób i termin wykorzystywania urlopu wychowawczego oraz obliczanie jego okresu

str. 59  
3.

Wnioskowanie o urlop wychowawczy

str. 60  
4.

Podejmowanie pracy oraz innej aktywności podczas urlopu wychowawczego

str. 62  
5.

Ochrona stosunku pracy w okresie urlopu wychowawczego

str. 62  
6.

Warunki pracy po powrocie z urlopu wychowawczego

str. 63  
7.

Urlop wychowawczy w stażu pracowniczym

str. 63  
8.

Obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie uprawniającym do urlopu wychowawczego

str. 64  
9.

Informacja o urlopie wychowawczym oraz pracy w obniżonym wymiarze w treści świadectwa pracy

str. 65  
G.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.

Od 1 marca 2020 r. waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych

str. 66   
2.

Od 1 marca 2020 r. wyższe kwoty wolne od egzekucji i potrąceń z emerytur, rent oraz zasiłków

str. 67   
3.

Przesunięcie ubezpieczeń w ZUS akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług

str. 67   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60