PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 5 (455)  z dnia  1.03.2018
pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.

Od 25 maja br. więcej danych osobowych pod specjalną ochroną - rozporządzenie RODO

str. 4   
2.

Zakaz pracy w handlu oraz czynności związanych z handlem - od 1 marca 2018 r. - na nowych zasadach

str. 6   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.

Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek

1.

Zaliczenie wynagrodzeń i opłaconych składek ZUS do kosztów uzyskania przychodu po zmianie terminu wypłat

str. 8  
2.

Opłacanie składek na Fundusz Pracy i FGŚP tylko do osiągnięcia wymaganego wieku

str. 10  
3.

Uwzględnienie w zeznaniu podatkowym składek ZUS opłaconych przez przedsiębiorcę w 2017 r.

str. 11  
II.

Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń

1.

Właściwe ustawodawstwo dla przedsiębiorcy wykonującego jednocześnie umowę zlecenia w kilku państwach członkowskich UE

str. 14  
2.

Ubezpieczenia w razie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i zlecenia w dwóch firmach

str. 16  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.

Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków

1.

Dodatki do wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

str. 18  
2.

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków po zmianie przepisów wewnątrzzakładowych

str. 20  
3.

Wliczanie do podstawy wymiaru świadczenia premii wypłaconej za niepełny rok zatrudnienia

str. 21  
4.

Wysokość świadczenia chorobowego, gdy za okres choroby pracownik zachowuje prawo do premii

str. 22  
5.

Zasiłek chorobowy dla kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym

str. 23  
IV.

Zasady wypłaty zasiłków

1.

Opieka nad dzieckiem, gdy jedno z rodziców objęte jest innym systemem zaopatrzenia emerytalnego

str. 25  
2.

Czy wypłacić zasiłek za okres choroby przypadającej na urlop wypoczynkowy, wychowawczy albo bezpłatny?

str. 26  
3.

Wysokość zasiłku za czas pobytu w szpitalu pracownika 50+ w razie powstania ponownej niezdolności do pracy

str. 27  
V.

Emerytury i renty

1.

Od 1 marca 2018 r. waloryzacja emerytur, rent oraz świadczenia przedemerytalnego

str. 29  
2.

Praca w czasie pobierania emerytury zwiększy jej wysokość

str. 31  
C.

PRAWO PRACY

VI.

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

1.

Zmiana miejsca wykonywania pracy w umowie o pracę

str. 33  
2.

Skutki zmiany miejsca pracy wskazanego w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

str. 34  
3.

Żądanie od kandydata do pracy zaświadczenia o niekaralności nie w każdym przypadku

str. 37  
4.

Podjęcie pracy zarobkowej w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego

str. 38  
VII.

Rozliczanie czasu pracy

1.

Organizacja pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

str. 39  
2.

Podróż służbowa w celu odbioru zamówionej maszyny od kontrahenta połączona ze szkoleniem

str. 41  
3.

Zadaniowy czas pracy tylko dla nielicznych

str. 43  
VIII.

Wynagrodzenia i inne należności pracownicze

1.

Odliczanie w kolejnym terminie wypłaty, nadpłaconego z powodu choroby pracownika wynagrodzenia za pracę

str. 44  
2.

Ujednolicenie stawki dodatków za godziny nadliczbowe

str. 46  
3.

Przyznanie dodatku za obecność w pracy i wliczanie go do podstawy urlopowej

str. 47  
4.

Nabywanie prawa do dodatku stażowego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej

str. 48  
5.

Wynagrodzenie za soboty, w których niepełnosprawny urzędnik nie świadczył pracy, w podstawie trzynastki

str. 50  
6.

Przyznanie pracownikowi odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

str. 51  
IX.

Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień

1.

Zamieszczenie informacji o wykorzystanym urlopie rodzicielskim w treści świadectwa pracy

str. 52  
2.

Zwrot pracownikowi kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych

str. 54  
3.

Zawarcie umowy o dzieło czy zlecenia na badanie sprawozdania finansowego?

str. 55  
X.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

1.

Okresy pracy zaliczane do stażu w służbie bhp

str. 57  
D.

ROZLICZENIA Z PFRON

1.

Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej u dwóch pracodawców

str. 58   
E.

VADEMECUM KADROWCA

XI.

Zmiana warunków zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej

str. 61   
1.

Zasady ogólne

str. 61  
2.

Pracownicy służby cywilnej

str. 61  
2.1.
Zmiana treści stosunku pracy pracowników służby cywilnej str. 61  
2.2.
Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia zmieniającego str. 61  
2.3.
Czasowa zmiana warunków zatrudnienia pracownika służby cywilnej str. 63  
3.

Urzędnicy służby cywilnej

str. 63  
3.1.
Zmiana treści stosunku pracy urzędników mianowanych str. 63  
3.2.
Przeniesienie urzędnika służby cywilnej decyzją dyrektora str. 64  
3.3.
Przeniesienie urzędnika służby cywilnej w drodze decyzji Szefa Służby Cywilnej str. 65  
4.

Zmiana treści stosunku pracy osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej

str. 67  
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60