PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 17 (491)  z dnia  1.09.2019
pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.

Od nowego roku dodatek za staż pracy wyłączony z minimalnego wynagrodzenia za pracę

str. 4   
2.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadectwa pracy, w tym pomocniczego wzoru tego dokumentu

str. 6   
3.

Od 1 września br. podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników młodocianych

str. 8   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.

Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek

1.

Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika w wieku do ukończenia 26 lat uprawnionego do zasiłku za część miesiąca

str. 9  
2.

Opłacenie składek ZUS od wynagrodzenia zleceniobiorcy objętego obowiązkowo ubezpieczeniami w trakcie trwania umowy

str. 11  
3.

Składki ZUS po uznaniu absencji chorobowej jako powstałej w wyniku wypadku przy pracy

str. 13  
II.

Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń

1.

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla zleceniobiorcy z ustalonym prawem do emerytury

str. 16  
2.

Podleganie ubezpieczeniom w ZUS z tytułu wykonywania umowy o świadczenie usług zarządzania

str. 18  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.

Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków

1.

Zasady uzupełniania składnika wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

str. 19  
2.

Wysokość świadczenia chorobowego w razie otrzymania wynagrodzenia w formie zaliczki

str. 20  
3.

Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku po zmianie jego rodzaju

str. 22  
IV.

Zasady wypłaty zasiłków

1.

Wypłata zasiłku chorobowego dla pracownika z ustalonym prawem do renty

str. 23  
2.

Skutki wykonywania pracy w okresie korzystania ze zwolnienia lekarskiego, w tym obejmującego szpital

str. 24  
3.

Otwarcie nowego okresu zasiłkowego po świadczeniu rehabilitacyjnym

str. 25  
V.

Emerytury i renty

1.

Podjęcie zatrudnienia przez osobę pobierającą emeryturę pomostową

str. 27  
C.

PRAWO PRACY

VI.

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

1.

Wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

str. 28  
2.

Ponowne zatrudnienie tego samego pracownika

str. 29  
3.

Zatrudnienie w spółkach powiązanych kapitałowo lub osobowo

str. 31  
VII.

Rozliczanie czasu pracy

1.

Polecenie pracownikowi dodatkowej pracy pomiędzy dobami pracowniczymi

str. 33  
2.

Wystąpienie nadgodzin w rozkładzie ruchomego czasu pracy

str. 34  
3.

Dopuszczalność pracy nadliczbowej pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym

str. 36  
VIII.

Wynagrodzenia i inne należności pracownicze

1.

Obliczenie wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej w razie nieobecności w pracy

str. 38  
2.

Ustalenie stawki za godzinę nadliczbową

str. 39  
3.

Nagroda jubileuszowa dla prezesa spółki komunalnej

str. 40  
4.

Odprawa w przypadku zakończenia umowy na czas określony krótko przed osiągnięciem wieku emerytalnego

str. 41  
IX.

Dokumentacja kadrowa

1.

Zakres przetwarzanej przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej

str. 42  
1.1.
Przechowywanie odpisów aktów stanu cywilnego str. 42  
1.2.
Dokumenty włączane do części A akt osobowych pracownika str. 43  
2.

Elektroniczny wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych

str. 45  
X.

Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów

1.

Udokumentowanie okresu nauki dla celów ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego

str. 46  
2.

Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na część etatu u pracodawcy udzielającego tego urlopu

str. 48  
XI.

Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień

1.

Zainstalowanie nadajników GPS w samochodach służbowych używanych także dla celów prywatnych

str. 50  
2.

Postępowanie pracodawcy gdy do wynagrodzenia pracownika skierowano kilka zajęć komorniczych

str. 52  
XII.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

1.

Testy psychotechniczne dla pracowników biurowych korzystających przy pracy z samochodów służbowych

str. 54  
D.

ROZLICZENIA Z PFRON

1.

Forma przekazania nabywcy informacji INF-U

str. 56   
E.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

1.

Wpłata powitalna i dopłaty roczne dla osoby będącej uczestnikiem PPK

str. 58   
2.

Dziedziczenie środków zgromadzonych w PPK i ich podział w razie śmierci uczestnika PPK

str. 60   
F.

VADEMECUM KADROWCA

XIII.

Wydawanie świadectwa pracy po zmianach obowiązujących od 7 września br.

str. 62   
1.

Obowiązek terminowego wydania świadectwa pracy

str. 62  
2.

Żądanie sprostowania lub wydania świadectwa pracy albo ustalenia uprawnień do jego wydania

str. 62  
3.

Terminy wniesienia sprawy dotyczącej świadectwa pracy do sądu

str. 64  
4.

Zasady rozpatrywania spraw związanych ze świadectwem pracy przez sąd

str. 64  
5.

Skutki orzeczenia sądu zobowiązującego do wydania świadectwa

str. 66  
6.

Egzekucja orzeczenia sądowego w sprawie świadectwa pracy

str. 66  
G.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.

Ile wyniesie średnie wynagrodzenie nauczycieli w okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 r.?

str. 67   
2.

Obowiązek zatrudniania po zakończeniu postępowania w sprawie przywrócenia do pracy przed sądem pierwszej instancji

str. 67   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60