PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 19 (469)  z dnia  1.10.2018
pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia

1.1.

Rozwiązanie umowy na czas określony, która w trakcie wypowiedzenia przekształci się w kontrakt bezterminowy

str. 4  
1.2.

Warunki pracy młodocianych po obniżeniu ich wieku do 15 lat

str. 5  
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.

Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek

1.

Składki ZUS w razie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

str. 7  
2.

Ulga na start dla nowego wspólnika spółki cywilnej będącego wcześniej jej pracownikiem

str. 10  
3.

Odsetki od zaległości składkowych przy wpłacie na indywidualny numer rachunku składkowego

str. 11  
II.

Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń

1.

Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia obcokrajowca mającego ustalone prawo do emerytury

str. 13  
2.

Objęcie ubezpieczeniami społecznymi doktorantów otrzymujących stypendium doktoranckie

str. 14  
3.

Czy ubezpieczyć w ZUS członka gminnej komisji?

str. 16  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.

Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków

1.

Wysokość świadczenia chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy

str. 17  
2.

Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku przyjęta do ustalenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale br.

str. 19  
3.

Zasiłek w pierwszym miesiącu ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy będącego równocześnie pracownikiem

str. 20  
IV.

Zasady wypłaty zasiłków

1.

Wskazanie w zaświadczeniu Z-3 liczby dni obowiązujących do przepracowania

str. 21  
2.

Zasiłek za czas opieki nad chorym członkiem rodziny

str. 23  
3.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego po przerwie w urlopie rodzicielskim

str. 24  
V.

Emerytury i renty

1.

Zaliczenie opieki nad dzieckiem do stażu emerytalno-rentowego

str. 25  
C.

PRAWO PRACY

VI.

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

1.

Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia niepełnosprawnego po "wyłączeniu" norm ochronnych

str. 27  
2.

Ochrona stosunku pracy pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej

str. 28  
3.

Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy w trakcie trwającego już wypowiedzenia

str. 30  
4.

Zawarcie umowy na czas określony bez limitów 3/33

str. 32  
5.

Praca cudzoziemca po upływie ważności oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy

str. 33  
VII.

Wynagrodzenia i inne należności pracownicze

1.

Ustalenie wysokości odprawy pracownika przechodzącego na emeryturę

str. 34  
2.

Kwota wolna od potrąceń dla zatrudnionego na część etatu przez niepełny miesiąc

str. 36  
3.

Dodatek stażowy pracownika samorządowego za okres pobierania świadczeń chorobowych - stanowisko MRPiPS

str. 38  
4.

Obniżenie wynagrodzenia lub pozbawienie płacy za wadliwe wykonanie pracy

str. 39  
VIII.

Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów

1.

Przeznaczenie urlopu wypoczynkowego na wyjazd integracyjny organizowany przez pracodawcę

str. 41  
2.

Wymiar urlopu po zatrudnieniu młodocianego w ramach "zwykłego" stosunku pracy

str. 42  
3.

Czy korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy wpływa na wymiar urlopu wychowawczego?

str. 43  
4.

Urlop okolicznościowy w trakcie korzystania ze zwolnienia lekarskiego

str. 45  
IX.

Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień

1.

Żądanie od pracownika zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów dokształcania

str. 46  
2.

Wykazanie w treści świadectwa pracy przejęcia pracownika w trybie art. 231 K.p.

str. 47  
X.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

1.

Obowiązek zapewnienia okularów dla pracujących przy monitorze ekranowym

str. 49  
D.

ROZLICZENIA Z PFRON

1.

Od 1 października br. - zmiany w obniżaniu wpłat na PFRON

str. 51   
2.

Zatrudniając osoby niepełnosprawne - oszczędzasz na wpłatach na PFRON

str. 54   
E.

VADEMECUM KADROWCA

XI.

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent dla pracownika tymczasowego

str. 57   
1.

Prawo do urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

str. 57  
2.

Ustalanie wynagrodzenia urlopowego

str. 58  
2.1.
Wynagrodzenie urlopowe pracownika pełnoetatowego str. 58  
2.2.
Wynagrodzenie urlopowe pracownika niepełnoetatowego str. 59  
3.

Ustalanie ekwiwalentu urlopowego

str. 60  
XII.

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika objętego zadaniowym czasem pracy

str. 61   
1.

Cechy zadaniowego czasu pracy

str. 61  
2.

Nieobecność w pracy jako ciężkie naruszenie obowiązków

str. 61  
3.

Tryb rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym

str. 63  
F.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.

Od 1 października 2018 r. zmiany w stosunkach pracy osób zatrudnionych na uczelniach

str. 64   
2.

O ile od 1 stycznia 2019 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie pracownika i stawka godzinowa zleceniobiorcy?

str. 66   
3.

Symbol przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu - zmiany w ustawie o rehabilitacji

str. 67   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60