PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 17 (497)  z dnia  1.09.2019
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.

Opublikowano ustawę zmieniającą ustawę o rachunkowości

str. 4   
2.

Komitet Standardów Rachunkowości wydał stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami

str. 5   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.

Rozliczanie wzajemnych rozrachunków z tytułu dostaw i usług

str. 8   
1.

Uregulowanie rozrachunków przelewem bankowym lub gotówką

str. 8  
2.

Rozliczanie wzajemnych należności i zobowiązań w drodze kompensaty jednostronnej lub umownej

str. 9  
3.

Rozliczenia pomiędzy kontrahentami w formie rzeczowej lub w zamian za świadczenie usług

str. 10  
II.

Nabycie udziałów własnych w celu ich umorzenia

str. 11   
1.

Sposoby umarzania udziałów własnych określone w przepisach prawa handlowego

str. 11  
2.

Skutki podatkowe wypłaty wynagrodzenia w formie niepieniężnej za umorzone udziały własne

str. 12  
3.

Bilansowe rozliczenie umorzenia udziałów własnych za wynagrodzeniem w formie niepieniężnej

str. 13  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.

Wykup samochodu z leasingu finansowego w księgach korzystającego

str. 16   
1.

Wykup i sprzedaż przedmiotu leasingu, gdy w jego wartości początkowej zawarto kwotę wykupu

str. 16  
2.

Rozliczenie leasingu, w sytuacji gdy kwoty wykupu nie uwzględniono w wartości początkowej

str. 19  
IV.

Towary przekazane do przerobu handlowego

str. 21   
1.

Przekazanie towarów do przerobu handlowego

str. 21  
2.

Koszty przerobu handlowego i ustalenie ceny towarów po przerobie

str. 21  
3.

Udokumentowanie i ewidencja operacji związanych z przerobem towarów

str. 22  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.

Kwalifikacja rodzajowa budynku stacji paliw i obiektów pomocniczych

str. 25   
2.

Wycofanie środka trwałego z majątku firmy przed przekształceniem przedsiębiorcy w spółkę z o.o.

str. 27   
3.

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości odpisywane w koszty w momencie zakupu

str. 28   
4.

Grupowanie jednorodnych przedmiotów w jeden obiekt inwentarzowy

str. 29   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.

Przykłady wypełniania dokumentów - dowód ZW

str. 30   
1.

Charakterystyka dowodu magazynowego "ZW - Zwrot materiałów"

str. 30  
2.

Zastosowanie dowodu ZW w praktyce

str. 31  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.

Rozliczenie kosztów ubezpieczenia OC po sprzedaży samochodu w księgach zakładu budżetowego

str. 34   
2.

Pomyłkowa wpłata na wydzielony rachunek jednostki oświatowej w sprawozdaniu Rb-34S

str. 35   
3.

Dopłaty do wypoczynku finansowane ze środków ZFŚS w samorządowym zakładzie budżetowym

str. 36   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

V.

Koszty wynagrodzeń i podróży służbowych osób zatrudnionych przy montażu produktów

str. 39   
1.

Ujęcie w księgach koszów montażu produktów jako kosztów działalności pomocniczej

str. 39  
2.

Współmierność przychodów i kosztów bilansowych dotyczących sprzedaży produktów

str. 40  
3.

Rozliczenie podatkowe przychodów ze sprzedaży wyrobów oraz kosztów ich montażu

str. 41  
H.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.

Leasing finansowy w księgach finansującego według KSR nr 5

str. 43   
1.

Przychody i koszty związane z przekazaniem przedmiotu leasingu korzystającemu

str. 43  
2.

Koszty bezpośrednie doprowadzenia do zawarcia umowy leasingowej

str. 44  
3.

Podział opłaty podstawowej na część kapitałową i odsetkową

str. 45  
4.

Ujęcie leasingu bilansowo - finansowego, a podatkowo - operacyjnego w księgach finansującego

str. 45  
I.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.

Relacja z dyżuru telefonicznego

1.

Jak udokumentować rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów?

str. 47  
2.

Czy koszty przemieszczenia środka trwałego wpłyną na wysokość jego wartości początkowej?

str. 47  
3.

Jak rozliczyć w księgach kapitał z aktualizacji wyceny pozostały po likwidacji środków trwałych?

str. 48  
4.

Kiedy można odstąpić od tworzenia rezerw na niewykorzystane urlopy?

str. 48  
VIII.

Z listów Czytelników

1.

Dane, jakie powinien zawierać dowód księgowy - checklista

str. 49  
2.

Sprzedaż odpadów poprodukcyjnych jako złomu stalowego

str. 51  
3.

Poprawienie błędu wykrytego w dokumentach towarzyszących sprawozdaniu finansowemu złożonemu w KRS

str. 52  
4.

Operacje gotówkowe w księgach spółki cywilnej osób fizycznych nieprowadzącej konta "Kasa"

str. 52  
5.

Wymiana uszkodzonego towaru na wolny od wad w ramach reklamacji zgłoszonej przez nabywcę

str. 54  
6.

Otrzymane przez dom pomocy społecznej środki pieniężne pochodzące ze spadku po zmarłym mieszkańcu

str. 55  
7.

Pożyczka od udziałowca - wycena i prezentacja w bilansie sporządzanym według załącznika nr 1

str. 56  
8.

Wydatki pracodawcy związane bezpośrednio z odwołaniem pracownika z urlopu wypoczynkowego

str. 58  
9.

Zwrot pracownikowi kosztów zagranicznej podróży służbowej przewyższających kwotę zaliczki

str. 59  
10.

Wyksięgowanie odpisu aktualizującego wartość wyrobów gotowych

str. 60  
11.

Ujęcie w księgach dewelopera prawa wieczystego użytkowania gruntu

str. 63  
12.

Przychody i koszty ze sprzedaży energii cieplnej nabytej z obcego źródła

str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60