PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 5 (485)  z dnia  1.03.2019
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.

Wspólnicy spółek cywilnych nie przekazują sprawozdań do KAS - odpowiedź MF na pytania naszego Wydawnictwa

str. 4   
2.

Terminy prac bilansowych w marcu 2019 r.

str. 5   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.

Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.

1.

Obowiązek podpisania e-sprawozdania finansowego spółki, którą zarządza organ wieloosobowy

str. 6  
2.

Wycena na dzień bilansowy należności z tytułu udzielonej pożyczki w jednostkach mikro

str. 8  
3.

Operacje gospodarcze wpływające na zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

str. 10  
4.

Rezerwa na niewykorzystane urlopy - ewidencja i prezentacja w rachunku zysków i strat

str. 14  
5.

Lista kontrolna czynności związanych z przygotowaniem sprawozdania finansowego do złożenia w KRS - checklista

str. 18  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

II.

Skutki korekty błędów w księgach rachunkowych i ich ujawnianie w sprawozdaniu

str. 20   
1.

Rodzaje błędów i zasady ich poprawiania w księgach rachunkowych

str. 20  
2.

Wpływ na sprawozdanie finansowe korekty błędów popełnionych w poprzednich latach

str. 21  
3.

Przedstawienie na przykładach korekty najczęściej popełnianych błędów

str. 22  
4.

Zdarzenia, które nie stanowią korekty błędów

str. 23  
III.

Koszty zakupu towarów rozliczane w czasie i ich wpływ na sprawozdanie finansowe

str. 24   
1.

Zasady wyceny towarów na dzień ich zakupu

str. 24  
2.

Wycena bilansowa towarów ewidencjonowanych w cenach nabycia

str. 25  
3.

Przykłady ewidencji kosztów zakupu oraz ich prezentacji w sprawozdaniu

str. 25  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.

Wycena i prezentacja w bilansie maszyny, której montaż i uruchomienie nastąpiły w nowym roku

str. 31   
2.

Jak zakwalifikować wydatek na zakup bazy danych?

str. 32   
3.

Ujawnienie w ewidencji analitycznej zmiany powierzchni działki

str. 33   
4.

Rozliczenie dotacji na zakup środka trwałego na przełomie dwóch lat obrotowych

str. 34   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.

Przykłady wypełniania not do informacji dodatkowej - propozycje podziału zysku lub pokrycia straty

str. 35   
1.

Forma przedstawienia w informacji dodatkowej propozycji podziału zysku lub pokrycia straty

str. 35  
2.

Termin zatwierdzenia sprawozdania i podjęcia decyzji w sprawie rozliczenia wyniku finansowego

str. 35  
3.

Skutki bilansowe podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty w spółkach kapitałowych

str. 36  
4.

Nota zawierająca propozycję zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty w spółce z o.o.

str. 38  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.

Forma przekazania sprawozdania finansowego zakładu budżetowego do urzędu skarbowego

str. 40   
2.

Nadwyżka środków obrotowych pozostająca w zakładzie budżetowym

str. 41   
3.

Klasyfikacja środków otrzymanych tytułem refundacji wynagrodzeń

str. 43   
4.

Rozliczenie środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów po zmianie przepisów

str. 44   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

V.

Świadczenia pracownicze - część V - świadczenia po okresie zatrudnienia

str. 46   
1.

Rodzaje świadczeń należne po zakończeniu zatrudnienia

str. 46  
2.

Podejście księgowe do świadczeń kwalifikujących się do programów określonych składek

str. 47  
3.

Rachunkowość programów określonych świadczeń

str. 47  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VI.

Relacja z dyżuru telefonicznego

1.

Jak ująć w księgach rachunkowych różnice kursowe od kwoty VAT?

str. 51  
2.

Co oznacza określenie "netto" w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży oraz operacji finansowych?

str. 51  
3.

Jak wycenić na dzień bilansowy przedawnioną należność w walucie obcej?

str. 52  
4.

Jak ująć skutki zaniechania inwestycji w instytucji kultury?

str. 53  
VII.

Z listów Czytelników

1.

Możliwość sporządzenia przez spółkę jawną uproszczonego sprawozdania dla jednostek małych

str. 54  
2.

Ewidencja kosztów działalności operacyjnej wyłącznie w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym

str. 55  
3.

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym operacji związanych z połączeniem spółek metodą łączenia udziałów

str. 57  
4.

Zapłata należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

str. 58  
5.

Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, gdy nie występują zapasy wyrobów

str. 60  
6.

Rezerwa na koszty rekultywacji w jednostce prowadzącej eksploatację złoża kopaliny

str. 62  
7.

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego na cele prowadzonej działalności

str. 64  
8.

Budowa domów jednorodzinnych na sprzedaż w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4

str. 66  
9.

Gwarancje usunięcia wad produktów zawarte w umowach sprzedaży

str. 69  
10.

Kwalifikacja wydatków na audyt technologiczny i badania rynkowe

str. 70  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 71    
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60