PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 5 (437)  z dnia  1.03.2017
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.

Terminy prac bilansowych w marcu 2017 r.

str. 4   
2.

Status jednostki mikro a uproszczenia możliwe do zastosowania

str. 6   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.

Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2016 r.

1.

Prezentacja wyniku finansowego za bieżący rok obrotowy w uproszczonym bilansie jednostki mikro

str. 9  
2.

Ujęcie zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy w kalkulacyjnym rachunku zysków i strat

str. 11  
3.

Przeniesienie kosztów rodzajowych na wynik finansowy w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4

str. 12  
II.

Opłata za korzystanie ze środowiska za 2016 r.

str. 12   
1.

Obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

str. 12  
2.

Ewidencja księgowa opłaty środowiskowej

str. 13  
III.

Podatek od środków transportowych

str. 15   
1.

Zasady opodatkowania podatkiem od środków transportowych

str. 15  
2.

Ujęcie podatku od środków transportowych na kontach księgowych

str. 16  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

IV.

Ubezpieczenie grupowe pracowników częściowo finansowane przez pracodawcę

str. 18   
1.

Koszty z tytułu ubezpieczenia grupowego pracowników poniesione przez pracodawcę - ewidencja księgowa

str. 18  
2.

Potrącenie składki na ubezpieczenia grupowe z wynagrodzenia pracownika w księgach rachunkowych

str. 21  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.

Konieczność dokonania aktualizacji w ewidencji analitycznej w związku ze zmianą Klasyfikacji Środków Trwałych

str. 23   
2.

Nakłady poniesione na ulepszenie obcego środka trwałego

str. 24   
3.

Ewidencja księgowa wydatków związanych z budową obiektu

str. 26   
4.

Moment wprowadzenia środka trwałego do ewidencji bilansowej

str. 27   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.

Wypłata dywidendy w spółce kapitałowej

str. 30   
1.

Przeznaczenie zysku wypracowanego przez spółkę kapitałową na wypłatę dywidendy

str. 30  
2.

Podatek dochodowy należny od dywidendy wypłacanej wspólnikom (akcjonariuszom)

str. 30  
3.

Dywidenda pieniężna wypłacana w walucie polskiej

str. 32  
4.

Rozliczenie dywidendy wypłacanej w walucie obcej

str. 33  
5.

Uregulowanie dywidendy w formie niepieniężnej

str. 34  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.

Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

str. 38   
2.

Należności z terminem płatności przypadającym na następny rok budżetowy

str. 40   
3.

Rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby strażaka

str. 42   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.

Przychody według MSR - ustalanie wysokości przychodu ze sprzedaży

str. 45   
1.

Sprzedaż z odroczonym terminem płatności

str. 45  
2.

Dyskontowanie zapłaty na podstawie stopy procentowej

str. 47  
3.

Poziom ujmowania korekt przychodów z transakcji sprzedaży

str. 50  
4.

Korekta przychodów w przypadku rabatów handlowych i hurtowych

str. 51  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.

Relacja z dyżuru telefonicznego

1.

Wyksięgowanie nierozliczonych kosztów zakupu wizy dla pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy

str. 52  
2.

Prezentacja kosztów ubezpieczeń społecznych w rachunku zysków i strat

str. 52  
3.

Umorzenie odsetek za nieterminową zapłatę zobowiązań

str. 53  
VIII.

Z listów Czytelników

1.

Badanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki akcyjnej

str. 53  
2.

Możliwość rezygnacji z prowadzenia konta "Kasa"

str. 54  
3.

Ewidencja księgowa nieściągalnej wierzytelności w przypadku skorzystania z ulgi na złe długi

str. 56  
3.1.
Rozliczenie VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności w rozumieniu ustawy o VAT str. 56  
3.2.
Korekta VAT należnego z tytułu skorzystania z ulgi na złe długi w księgach rachunkowych str. 57  
3.3.
Wyksięgowanie nieściągalnej należności, w stosunku do której skorzystano z ulgi na złe długi str. 57  
4.

Usługa sfinansowana ze środków ZFŚS, wykonana w następnym roku obrotowym

str. 58  
5.

Faktura korygująca zmniejszająca zobowiązanie i koszty lat ubiegłych

str. 59  
6.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

str. 60  
7.

Ujęcie w księgach usługi prania odzieży roboczej pracowników

str. 62  
8.

Korekta zapisów dotyczących wyceny nieruchomości zaliczonej do inwestycji

str. 63  
9.

Rozliczenie zakupu i sprzedaży towarów, w sytuacji gdy dostawa odbywa się z pominięciem magazynu

str. 64  
10.

Umorzenie części należności na podstawie ugody sądowej we wspólnocie mieszkaniowej

str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60