PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 17 (425)  z dnia  1.09.2016
pokaż fragmenty artykułów
A.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.

Wartości niematerialne i prawne - wycena i ewidencja księgowa

str. 4   
1.

Składniki aktywów kwalifikujące się do wartości niematerialnych i prawnych

str. 4  
2.

Wpływ sposobu nabycia na ustalenie wartości początkowej

str. 5  
3.

Ujęcie operacji nabycia oraz rozchodu wartości niematerialnych i prawnych

str. 7  
4.

Ustalenie okresu amortyzacji i stawki amortyzacyjnej

str. 7  
5.

Wycena na dzień bilansowy

str. 9  
II.

Zasady odliczania straty w spółkach osobowych

str. 11   
1.

Definicja straty według przepisów bilansowych i podatkowych

str. 11  
2.

Rozliczanie poniesionej straty bilansowej

str. 12  
3.

Ogólne zasady odliczania strat przez podatników PIT

str. 13  
B.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.

Odzyskana od dłużnika należność, na którą dokonano odpisu aktualizującego

str. 15   
1.

Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności

str. 15  
2.

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności

str. 16  
IV.

Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych

str. 18   
1.

Wycena wyrobów gotowych objętych bieżącą ewidencją według stałych cen ewidencyjnych

str. 18  
2.

Czy stałe ceny ewidencyjne można zmienić w ciągu roku obrotowego?

str. 19  
3.

Rozliczanie w ciągu roku obrotowego odchyleń od cen ewidencyjnych

str. 21  
4.

Doprowadzenie wartości stanu końcowego wyrobów do wysokości rzeczywistego kosztu wytworzenia

str. 23  
C.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.

Ujęcie w księgach rachunkowych przychodu z tytułu zbycia nieruchomości zaliczonej do środków trwałych

str. 24   
2.

Wydatki poniesione na przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych

str. 24   
3.

Korekta faktury zaliczkowej na zakup środka trwałego

str. 25   
4.

Koszty poniesione przed oddaniem środka trwałego do używania

str. 26   
5.

Przychód ze sprzedaży środka trwałego wraz z usługą transportu do nabywcy

str. 27   
D.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.

Grunt oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu

str. 28   
1.

Nabycie gruntu i prawa użytkowania wieczystego gruntu

str. 28  
2.

Ewidencja księgowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

str. 32  
3.

Amortyzacja gruntu i prawa użytkowania wieczystego gruntu

str. 33  
4.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu i rozliczenie opłaty rocznej

str. 34  
E.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.

Obowiązki związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym w jednostkach sektora finansów publicznych

str. 36   
2.

Wyksięgowanie niezamortyzowanej wartości początkowej środka trwałego w przypadku jego sprzedaży

str. 37   
3.

Wydatki na szkolenia strażaków w komendzie powiatowej PSP

str. 38   
4.

Ponoszone przez zakład budżetowy wydatki na prenumeratę czasopism a wydatki strukturalne

str. 40   
5.

Pożyczka od organizatora w księgach samorządowej instytucji kultury

str. 40   
F.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.

Przychody według MSR - podstawowe zasady wyróżniania i prezentacji - część I

str. 41   
1.

Regulacje międzynarodowe dotyczące ustalania przychodów

str. 41  
2.

Rodzaje dochodów jednostki gospodarczej

str. 41  
3.

Dochody ujmowane w wyniku finansowym danego okresu

str. 42  
4.

Korekty kapitałów własnych

str. 44  
G.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.

Relacja z dyżuru telefonicznego

1.

Wydanie wyrobów gotowych z magazynu w celu ich montażu u nabywcy

str. 45  
2.

Pomijanie niektórych pozycji w sprawozdaniu finansowym

str. 45  
3.

Koszty eksploatacji samochodów demonstracyjnych

str. 46  
4.

Przesunięcie materiałów między magazynami jednostki

str. 47  
5.

Wydatki poniesione na przeprowadzenie badania środowiska pracy pracowników

str. 47  
VIII.

Z listów Czytelników

1.

Czy w spółce z o.o. można dokonać zmiany roku obrotowego?

str. 48  
2.

Czy w czasie inwentaryzacji można wykorzystać arkusze spisowe wydrukowane z systemu księgowego?

str. 49  
3.

Odszkodowanie otrzymane od firmy kurierskiej w związku z zagubieniem przesyłki

str. 50  
4.

Prezentacja w bilansie zobowiązań rozłożonych na raty oraz z odroczonym terminem spłaty

str. 52  
4.1.
Zawarcie układu ratalnego z ZUS str. 52  
4.2.
Odroczenie terminu spłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług str. 53  
5.

Ujemny kapitał własny w nowo powstałej spółce z o.o.

str. 54  
6.

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość towarów objętych przeceną

str. 56  
7.

Ewidencja księgowa strat związanych z kradzieżą towarów handlowych

str. 56  
8.

Korekta ceny surowca zużytego do produkcji wyrobu gotowego

str. 59  
9.

Rezerwy na świadczenia pracownicze w spółce z o.o. utworzonej przez miasto

str. 60  
10.

Jak zaksięgować opłatę za czynności kontrolne sanepidu?

str. 61  
11.

Rozliczenie pochodnego instrumentu finansowego

str. 63  
12.

Zakup przez spółdzielnię mieszkaniową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na licytacji

str. 64  
13.

Ujęcie w księgach zawyżonej faktury za media

str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60