PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 5 (461)  z dnia  1.03.2018
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.

Opublikowano stanowisko Komitetu w sprawie rzetelnego i jasnego obrazu jednostki

str. 4   
2.

Raportowanie informacji o polityce różnorodności - odpowiedzi Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF

str. 5   
3.

Sprawozdanie z prac Komitetu Standardów Rachunkowości

str. 6   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.

Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.

1.

Zdarzenia ujawnione po dniu bilansowym i ich skutki w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

str. 7  
2.

Przychód z niezakończonych na dzień bilansowy usług budowlanych

str. 12  
II.

Korekta błędnych zapisów na kontach kosztów i przychodów

str. 15   
1.

Podstawowe zasady korygowania błędnych zapisów księgowych

str. 15  
2.

Korekta zawyżonego przychodu ze sprzedaży w księgach rachunkowych

str. 16  
3.

Błędnie zaksięgowana faktura korygująca koszty

str. 18  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.

Rozwiązania ewidencyjne dotyczące podatku od nieruchomości

str. 21   
1.

Unormowania prawne dotyczące podatku od nieruchomości

str. 21  
2.

Podatek od nieruchomości rozliczany w czasie jako koszt przyszłych okresów

str. 22  
3.

Księgowanie rat podatku od nieruchomości bezpośrednio w koszty

str. 23  
4.

Ujęcie kwoty podatku od nieruchomości jednorazowo, w miesiącu zapłaty

str. 24  
IV.

Rozliczanie w księgach rachunkowych zapomóg wypłacanych pracownikom

str. 25   
1.

Nowe zasady stosowania zwolnień z PIT dla zapomóg

str. 25  
2.

Oskładkowanie zapomóg wypłacanych pracownikom

str. 26  
3.

Ewidencja księgowa zapomóg w zależności od źródeł ich finansowania

str. 27  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.

Wznowienie odpisów amortyzacyjnych w wyniku ulepszenia całkowicie umorzonego środka trwałego

str. 31   
2.

Koszty przekazania środka trwałego w formie darowizny i dostarczenia obdarowanemu

str. 33   
3.

Wartość początkowa środka trwałego otrzymanego w wyniku przejęcia długu

str. 34   
4.

Nakłady poniesione na wykonanie drenażu odwadniającego grunt stanowiący środek trwały jednostki

str. 35   
5.

Rozliczenie niezamortyzowanej wartości środków trwałych sfinansowanych z ZFRON po utracie statusu ZPChr

str. 36   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.

Tworzymy politykę rachunkowości - bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

str. 38   
1.

Ogólne zasady tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych określone w ustawie o rachunkowości

str. 38  
2.

Ujęcie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów według KSR nr 6

str. 39  
3.

Tworzenie i wycena rezerw na świadczenia pracownicze

str. 39  
4.

Ewidencja biernych rozliczeń międzyokresowych w zależności od zasad ewidencji kosztów

str. 41  
5.

Przykładowy wzór polityki rachunkowości

str. 43  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.

Zasady ewidencji rozliczeń dochodów budżetowych z tytułu podatków w izbach administracji skarbowej

str. 44   
2.

Skontrum materiałów bibliotecznych a spis z natury przeprowadzany zgodnie z ustawą o rachunkowości

str. 45   
3.

Finansowanie zakupu niskocennych środków trwałych z dotacji celowej na inwestycję w instytucji kultury

str. 47   
4.

Klasyfikacja wydatków na badania wstępne kandydata do pracy

str. 48   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.

Umorzenie pożyczki przeznaczonej na zakup środka trwałego

str. 49   
1.

Ewidencja księgowa umorzenia pożyczki otrzymanej ze środków funduszu ochrony środowiska

str. 49  
2.

Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu umorzenia pożyczki

str. 51  
3.

Obowiązek ustalenia odroczonego podatku dochodowego

str. 51  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.

Relacja z dyżuru telefonicznego

1.

Odsetki od należności objętej odpisem aktualizującym

str. 54  
2.

Koszty wynajmu sprzętu na potrzeby prowadzonej budowy

str. 54  
3.

Wycena majątku spółki z o.o. postawionej w stan likwidacji

str. 55  
4.

Przychód z tytułu nieoprocentowanej pożyczki otrzymanej od udziałowca

str. 55  
5.

Odpisy aktualizujące wartość uszkodzonych wyrobów gotowych

str. 56  
VIII.

Z listów Czytelników

1.

Kiedy jednostka mikro może nie sporządzać sprawozdania z działalności?

str. 56  
2.

Ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie opłaty produktowej za 2017 r.

str. 57  
3.

Koszty opracowania i wytworzenia ulotek reklamowych

str. 59  
4.

Rozliczenie z leasingodawcą w przypadku wygaśnięcia umowy leasingu operacyjnego na skutek szkody całkowitej

str. 60  
5.

Prezentacja w bilansie salda debetowego figurującego na koncie przeznaczonym do ewidencji VAT należnego

str. 60  
6.

Umorzenie wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

str. 61  
7.

Termin sporządzenia sprawozdania finansowego w przypadku wydłużenia pierwszego roku obrotowego

str. 63  
8.

Podział zobowiązań finansowych z tytułu leasingu na długoterminowe i krótkoterminowe

str. 64  
9.

Pozyskanie gruzu budowlanego i jego sprzedaż po uszlachetnieniu

str. 65  
10.

Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank - prezentacja w sprawozdaniu finansowym

str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60