PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 5 (509)  z dnia  1.03.2020
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.

Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2019 r., które należy zakończyć w marcu 2020 r.

str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.

Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2019 r.

1.

Ustalenie wartości nieruchomości inwestycyjnych na potrzeby prezentacji w bilansie

str. 6  
2.

Weryfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów na dzień bilansowy i ich prezentacja w sprawozdaniu

str. 11  
3.

Wycena akcji na dzień bilansowy w jednostce niestosującej rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych

str. 16  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

II.

Rozliczanie w księgach rachunkowych podatku od nieruchomości

str. 18   
1.

Unormowania prawne dotyczące podatku od nieruchomości

str. 18  
2.

Rozwiązania ewidencyjne dotyczące podatku od nieruchomości możliwe do zastosowania w praktyce

str. 19  
III.

Zobowiązania spółki z o.o. z tytułu wyemitowanych obligacji

str. 23   
1.

Zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji

str. 23  
2.

Wycena i ewidencja obligacji własnych w zależności od ceny ich emisji

str. 23  
IV.

Opłaty związane z prowadzeniem działalności w formie franczyzy

str. 26   
1.

Opłata wstępna ponoszona przez franczyzobiorcę

str. 26  
2.

Opłaty cykliczne ponoszone w związku z zawartą umową franczyzy

str. 28  
3.

Kara umowna za zerwanie umowy franczyzy

str. 29  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.

Uwzględnienie w wartości początkowej środka trwałego narzutu kosztów pośrednich wydziału pomocniczego

str. 30   
2.

Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona na inny dzień niż dzień bilansowy

str. 31   
3.

Kwalifikacja nabytego prawa użytkowania wieczystego gruntu do odpowiedniej grupy aktywów trwałych

str. 32   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.

Przykłady wypełniania informacji dodatkowej - koszty prac rozwojowych oraz wartość firmy

str. 34   
1.

Forma przedstawienia w informacji dodatkowej danych o pracach rozwojowych i wartości firmy

str. 34  
2.

Ewidencja zakończonych sukcesem prac rozwojowych oraz ich prezentacja w informacji dodatkowej

str. 34  
3.

Powstanie dodatniej wartości firmy oraz jej ujawnienie w informacji dodatkowej

str. 37  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.

Roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury

str. 40   
2.

Forma przekazania sprawozdania finansowego SP ZOZ radzie społecznej oraz organowi tworzącemu

str. 40   
3.

Podlegające zwrotowi środki dotacji przedmiotowej w księgach i sprawozdaniu Rb-30S

str. 42   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.

Danina solidarnościowa wspólników opłacona z konta prowadzonego na potrzeby spółki

str. 44   
1.

Osoby zobowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej i podstawa jej obliczenia

str. 44  
2.

Sposób ujęcia daniny solidarnościowej w księgach rachunkowych spółki

str. 45  
H.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VII.

Uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia produktów według KSR nr 13

str. 47   
1.

Definicja i składniki kosztu wytworzenia produktów

str. 47  
2.

Przypisywanie kosztów pośrednich produkcji niezależnie od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych

str. 48  
3.

Stosowanie stałych cen ewidencyjnych z uwzględnieniem różnic pomiędzy tymi cenami a kosztami wytworzenia

str. 49  
4.

Wycena produktów, gdy nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu

str. 49  
5.

Uproszczona kalkulacja kosztu wytworzenia produktu na przykładzie liczbowym

str. 50  
I.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.

Relacja z dyżuru telefonicznego

1.

Według jakiej wartości przyjąć na stan środków trwałych nieruchomość przekwalifikowaną z inwestycji?

str. 52  
2.

Jak zaksięgować licencję na aktualizację programów komputerowych wykupioną na dwanaście miesięcy?

str. 53  
3.

Czy dopłaty do cen towarów zalicza się do przychodów podstawowej działalności operacyjnej?

str. 54  
IX.

Z listów Czytelników

1.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS na koncie płatnika, powstałej w latach ubiegłych

str. 55  
2.

Prowadzenie ewidencji rozrachunków poza księgą główną w innym systemie, niż moduł finansowo-księgowy

str. 56  
3.

Rozliczenie magazynu materiałów w firmie produkcyjnej

str. 57  
4.

Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za lata ubiegłe, przekazane organom skarbowym w 2020 r.

str. 58  
5.

Przychody i koszty związane z prowadzeniem spraw spółki komandytowej

str. 60  
6.

Darowizna pieniężna przekazana przez fundację na cele społecznie użyteczne

str. 61  
7.

Zasady wyceny przychodów i rozchodów materiałów otrzymanych nieodpłatnie

str. 62  
8.

Wykup sprzętu z lombardu i obciążenie pracownika karą pieniężną za oddanie tego sprzętu w zastaw

str. 64  
9.

Sprzedaż prasy w ramach umowy kolportażu - zapisy w księgach kolportera

str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60