PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 19 (475)  z dnia  1.10.2018
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.

Zmiany ustawy o rachunkowości wprowadzone ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

str. 4   
2.

Od 1 października 2018 r. można rozpocząć inwentaryzację niektórych składników aktywów

str. 7   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2018 r.

str. 10   
1.

Jednostki, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania

str. 10  
2.

Organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej

str. 11  
3.

Podmioty będące firmami audytorskimi przeprowadzającymi badanie sprawozdania finansowego

str. 11  
4.

Umowa o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską

str. 12  
5.

Ujęcie w księgach rachunkowych zaliczki na badanie sprawozdania finansowego

str. 18  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

II.

Zaliczki otrzymane od osób fizycznych na poczet usług i ich rozliczenie

str. 19   
1.

Obowiązek zaewidencjonowania otrzymanych zaliczek w kasie fiskalnej

str. 19  
2.

Ujęcie w księgach otrzymanych zaliczek na podstawie raportu z kasy fiskalnej

str. 20  
3.

Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu wpłat na poczet usług

str. 22  
4.

Rozliczenie otrzymanej zaliczki w księgach rachunkowych

str. 23  
III.

Uznane reklamacje towarów w księgach rachunkowych nabywcy

str. 25   
1.

Reklamacje towarów między podmiotami gospodarczymi

str. 25  
2.

Obniżenie ceny towaru w wyniku uznanej reklamacji

str. 25  
3.

Wymiana towaru wadliwego na nowy w ramach uznanej reklamacji

str. 28  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.

Czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie?

str. 29   
2.

Okres amortyzacji środków trwałych w spółce powołanej na czas przedsięwzięcia deweloperskiego

str. 31   
3.

Klasyfikacja ulepszenia w obcych środkach trwałych do odpowiedniego rodzaju KŚT

str. 32   
4.

Ustalenie wartości początkowej maszyny nabytej wraz z usługą wdrożenia

str. 34   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.

Przykłady wypełniania druków inwentaryzacyjnych

str. 36   
1.

Inwentaryzacja i obowiązki kierownika jednostki w zakresie inwentaryzacji

str. 36  
2.

Dokumentacja inwentaryzacyjna związana z organizacją spisu z natury

str. 36  
3.

Harmonogram inwentaryzacji

str. 37  
4.

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji w praktyce

str. 37  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.

Dochody jednostek oświatowych gromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów

str. 40   
2.

Zasady składania korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych

str. 41   
3.

Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w sprawozdaniu Rb-N

str. 42   
4.

Wydatki związane z okresową kontrolą stanu technicznego budynku szkoły

str. 43   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

V.

Rozliczanie podatku od przychodów z tytułu własności środka trwałego

str. 44   
1.

Nieruchomości, od których należy odprowadzić podatek z tytułu własności oraz wysokość tego podatku

str. 44  
2.

Zasady wpłaty oraz odliczania podatku minimalnego od zaliczki na podatek dochodowy

str. 45  
3.

Podatek od nieruchomości komercyjnych w księgach jednostek będących podatnikami podatku dochodowego

str. 46  
4.

Podatek od nieruchomości komercyjnych w księgach osób fizycznych i spółek osobowych

str. 48  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VI.

Relacja z dyżuru telefonicznego

1.

W jakiej pozycji aktywów bilansu wykazać środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT?

str. 50  
2.

Obciążenie wartością skradzionych materiałów pracownika odpowiedzialnego za te składniki

str. 51  
3.

Kiedy dokonać odpisu z tytułu trwałej utraty wartości długoterminowych aktywów finansowych?

str. 51  
4.

Wniesienie składnika prywatnego majątku do własnej firmy

str. 52  
VII.

Z listów Czytelników

1.

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS i urzędu skarbowego po 1 października 2018 r.

str. 53  
2.

Możliwość wydłużenia pierwszego roku obrotowego w spółce, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku

str. 55  
3.

Częstotliwość przeprowadzenia spisu z natury zapasów nieobjętych bieżącą ewidencją bilansową

str. 56  
4.

Odniesienie kosztów magazynowania wyrobów gotowych na odpowiednie konto w zespole 5

str. 58  
5.

Zmiana leasingu z finansowego na operacyjny po przyłączeniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

str. 59  
6.

Dochody z zysków kapitałowych w księgach rachunkowych

str. 60  
7.

Koszty poniesione na założenie spółki komandytowej w księgach rachunkowych komplementariusza

str. 61  
8.

Ewidencja księgowa faktury za usługę windykacji w przypadku powierniczego przelewu wierzytelności

str. 62  
9.

Obciążenie kontrahenta zagranicznego kwotą za przestój pojazdu podczas załadunku

str. 64  
10.

Obowiązek uzyskania opinii właściwego organu o celowości inwestycji podmiotu leczniczego

str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60