PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 17 (449)  z dnia  1.09.2017
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.

Wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów nowej ustawy o biegłych rewidentach - kolejne odpowiedzi MF

str. 4   
2.

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

str. 7   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.

Produkcja w toku oraz zmiana stanu produktów w jednostce stosującej tylko konta zespołu 4

str. 8   
1.

Ogólne zasady ewidencji kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4

str. 8  
2.

Objęcie wyrobów gotowych ewidencją bilansową

str. 9  
3.

Zasady wyceny produkcji w toku

str. 10  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

II.

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych i sposoby ich ustalania

str. 13   
1.

Ogólne zasady wyceny transakcji realizowanych poprzez konto walutowe według ustawy o rachunkowości

str. 13  
2.

Rozchód środków pieniężnych z walutowego rachunku bankowego a różnice kursowe

str. 14  
2.1.
Wycena rozchodu po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty zobowiązania str. 15  
2.2.
Wycena rozchodu po kursie historycznym str. 15  
3.

Uproszczenia przy ustalaniu różnic kursowych na koncie walutowym

str. 16  
4.

Ujemne saldo na koncie walutowym i rozliczenie różnic kursowych

str. 17  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.

Wartość nieumorzona oraz koszty wyburzenia budynku, na miejscu którego zostanie wybudowany nowy obiekt

str. 19   
2.

Czy dla celów bilansowych można dokonać jednorazowej amortyzacji?

str. 20   
3.

Przyjęcie dla celów bilansowych ogólnych zasad amortyzacji a jednorazowa amortyzacja podatkowa

str. 22   
4.

Remont przeprowadzony w celu przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych

str. 24   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

III.

Zakup kasy rejestrującej i rozliczenie ulgi związanej z tym zakupem

str. 25   
1.

Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących

str. 25  
2.

Ewidencja księgowa zakupu kasy rejestrującej

str. 25  
3.

Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej oraz ujęcie tej ulgi w księgach rachunkowych

str. 26  
4.

Zwrot do urzędu skarbowego ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej

str. 30  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.

Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie gminnego lokalu mieszkalnego

str. 33   
2.

Środki pieniężne gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym

str. 34   
3.

Odpis aktualizujący wartość należności ZFŚS w księgach zakładu budżetowego

str. 36   
3.1.

Tworzenie odpisów aktualizujących wartość należności w świetle ustawy o rachunkowości

str. 36  
3.2.

Odpisy aktualizujące wartość należności ZFŚS w jednostce stosującej rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej

str. 37  
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

IV.

PRZYCHODY WEDŁUG MSR - nowe zasady ujmowania przychodów - część IV

str. 39   
1.

Ujmowanie przychodów w miarę upływu czasu

str. 39  
2.

Metody pomiaru stopnia spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia

str. 40  
3.

Ujmowanie przychodów w określonym momencie

str. 43  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

V.

Relacja z dyżuru telefonicznego

1.

Odsetki należne wpłacającemu zabezpieczenie na poczet należytego wykonania usługi

str. 48  
2.

Podział zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na krótkoterminowe i długoterminowe

str. 48  
3.

Powierzone przez kontrahenta materiały, które będą wykorzystane do wykonania zamówionej usługi

str. 49  
VI.

Z listów Czytelników

1.

Przeliczanie wydatków z tytułu podróży służbowej, wyrażonych w walucie obcej - stanowisko KIS

str. 50  
2.

Korekta VAT naliczonego z tytułu nieuregulowania należności w księgach rachunkowych dłużnika

str. 53  
3.

Wykup przedmiotu leasingu operacyjnego po zakończeniu umowy w celu jego sprzedaży

str. 55  
4.

Wynagrodzenie z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie kontraktu menedżerskiego

str. 56  
5.

Karty przedpłacone niewykorzystane w terminie ważności - rozliczenie w księgach rachunkowych otrzymującego

str. 57  
6.

Wycena pożyczki w skorygowanej cenie nabycia, jeżeli przewiduje się jej wcześniejszą spłatę

str. 58  
7.

Rozliczenie nakładów poniesionych przy wymianie dachu w użytkowanym obcym budynku

str. 59  
8.

Czy krąg kosztów należy zawsze "uszczelniać"?

str. 60  
9.

Ujęcie w księgach rachunkowych korekty składek ZUS z tytułu umowy zlecenia

str. 62  
10.

Wydatki związane z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych w księgach rachunkowych uczelni

str. 64  
11.

Udzielane przez bank gwarancje i ewidencja kwot przejętych na zabezpieczenie

str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60