PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 17 (473)  z dnia  1.09.2018
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.

Ministerstwo Finansów udostępniło struktury logiczne sprawozdań finansowych

str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.

KSR nr 12 "Działalność rolnicza" - biologiczne aktywa trwałe w produkcji zwierzęcej

str. 5   
1.

Działalność rolnicza i pojęcia z nią związane w regulacjach prawa bilansowego

str. 5  
2.

Wycena i ujęcie zwierząt zaliczanych do biologicznych aktywów trwałych

str. 6  
II.

Zaliczka na zakup środka trwałego w ramach WNT

str. 10   
1.

Rozliczenie zaliczki wpłaconej na poczet wewnątrz- wspólnotowego nabycia towarów w świetle ustawy o VAT

str. 10  
2.

Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty wpłaconej zaliczki

str. 11  
3.

Bilansowe skutki wpłaty zaliczki w walucie obcej

str. 12  
4.

Rozliczenie zakupu środka trwałego na podstawie faktury końcowej

str. 15  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.

Rozliczenie dywidendy wypłaconej w walucie obcej zagranicznej osobie fizycznej

str. 17   
1.

Zasady przeliczania dywidend wyrażonych w złotówkach na walutę obcą

str. 17  
2.

Przeliczenie dywidendy według kursu wskazanego w uchwale o jej wypłacie

str. 18  
3.

Przeliczenie dywidendy według kursu z dnia jej wypłaty

str. 19  
IV.

Podatek od płatności za wynajem środka transportu kontrahentowi zagranicznemu

str. 20   
1.

Pobór podatku u źródła przez podmiot krajowy, dokonujący wypłaty należności podmiotowi zagranicznemu

str. 20  
2.

Ujęcie w księgach rachunkowych kwoty podatku u źródła

str. 21  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.

Wykorzystanie części likwidowanego środka trwałego do budowy nowego składnika aktywów

str. 24   
2.

Użytkowanie samochodów demonstracyjnych i zastępczych dłużej niż rok, jako ujawnienie środka trwałego

str. 25   
3.

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych według ustawy o rachunkowości

str. 28   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.

Przykłady wypełniania dowodów związanych z ewidencją środków trwałych

str. 29   
1.

Księgi pomocnicze prowadzone dla środków trwałych i dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych

str. 29  
2.

Ujęcie zmiany KŚT dla zespołu komputerowego na karcie środka trwałego

str. 30  
3.

Ewidencja odpisów amortyzacyjnych na podstawie księgi inwentarzowej z tabelą amortyzacyjną

str. 32  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.

Czy zapłata odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty składek ZUS stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

str. 35   
2.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w księgach jednostki budżetowej

str. 36   
3.

Zasady inwentaryzacji muzealiów w instytucji kultury dla celów bilansowych

str. 39   
4.

Ewidencja zobowiązań umożliwiająca sporządzanie przez SP ZOZ sprawozdań Rb-Z

str. 41   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.

Ujmowanie i wycena należności z tytułu dostaw i usług (…) - część V - wycena bilansowa należności w walucie obcej

str. 43   
1.

Wycena należności handlowych i aktywów z tytułu umów na dzień bilansowy

str. 43  
2.

Rozliczenie wpływu środków pieniężnych z tytułu wpłaty należności w walucie obcej

str. 45  
3.

Prezentacja różnic kursowych w rachunku zysków i strat lub sprawozdaniu z całkowitych dochodów

str. 46  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.

Relacja z dyżuru telefonicznego

1.

Data ujęcia w księgach rachunkowych decyzji o podziale zysku

str. 47  
2.

Wycena nieruchomości inwestycyjnej według ceny rynkowej

str. 47  
3.

Wartość wybudowanych mieszkań na sprzedaż w księgach rachunkowych dewelopera

str. 48  
4.

Podpisy na sprawozdaniu z działalności jednostki

str. 48  
5.

Zwrot nienależnie pobranej przez bank prowizji bankowej

str. 49  
VIII.

Z listów Czytelników

1.

Okres sporządzenia pierwszego sprawozdania finansowego

str. 50  
2.

Księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe w przypadku zawieszenia działalności

str. 50  
3.

Możliwość odstąpienia od ujmowania rezerw na naprawy gwarancyjne

str. 52  
4.

Nieopłacony podatek od nieruchomości za poprzednie lata

str. 53  
5.

Składki członkowskie na rzecz izby samorządu zawodowego opłacane za pracowników

str. 54  
6.

Zmiana polityki rachunkowości w zakresie amortyzacji

str. 57  
7.

Ewidencja kosztów przyłączenia budynków do transformatora

str. 58  
8.

Różnice pomiędzy naliczonymi a faktycznie wpłaconymi składkami członkowskimi

str. 59  
9.

Nota wystawiona z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

str. 60  
10.

Zakup dokumentacji technicznej i homologacji

str. 61  
11.

Rozliczenie różnicy między wartością rynkową składników majątku wnoszonych aportem a ich wartością księgową

str. 62  
12.

Zwrot otrzymanej refundacji do urzędu pracy z tytułu niewywiązania się z warunków umowy

str. 65  
13.

Uregulowanie należności, dla której dokonano odpisu aktualizującego

str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60