PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 1 (828)  z dnia  1.01.2014
X. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
A A A
W 2014 r. wyższa podstawa wymiaru składek za pracowników delegowanych do pracy za granicę

Za osobę zatrudnioną w polskim zakładzie, która zostanie bądź została oddelegowana do pracy za granicę, w 2014 r. składki ubezpieczeniowe do ZUS należy opłacać od kwoty 3.746 zł. Do końca 2013 r. podstawa wymiaru składek ubezpieczeniowych dla wskazanych osób wynosiła 3.713 zł. W tym roku kwota tej podstawy wzrosła zatem o 33 zł.

Dla pracowników podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PDOF, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem: wynagrodzenia chorobowego, zasiłków oraz przychodów zwolnionych z oskładkowania na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.). W przedstawiony sposób ustala się też podstawę wymiaru składek na wskazane ubezpieczenia dla pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców. Jednakże w ich przypadku w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie uwzględnia się części wynagrodzenia, która odpowiada równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju za każdy dzień pobytu za granicą. Z kolei wysokość tej diety określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

Ustalona w taki sposób podstawa wymiaru składek społecznych pracowników delegowanych, po odliczeniu równowartości diet, nie może być niższa od kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Z ustawy budżetowej na 2014 r. wynika, że wynagrodzenie to od 1 stycznia 2014 r. wynosi 3.746 zł (na dzień oddania Biuletynu do druku ustawa budżetowa znajduje się w toku prac legislacyjnych, po uchwaleniu przez Sejm została przekazana do Senatu).

Niekiedy podstawa wymiaru składek społecznych pracowników wysłanych do pracy za granicę może być niższa od ustalonej dla nich minimalnej kwoty. Ma to miejsce w sytuacji, gdy w danym miesiącu pracownik:

  • przebywał na zwolnieniu lekarskim,
     
  • korzystał z urlopu bezpłatnego,
     
  • rozpoczął lub zakończył pracę za granicą w trakcie miesiąca.

W tych przypadkach najniższa obowiązująca tę grupę pracowników podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu.

Do ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników (w tym pracowników oddelegowanych do pracy za granicę) stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Dlatego też ustalona w przedstawiony wcześniej sposób kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi również podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, po uprzednim jej pomniejszeniu o kwoty składek społecznych finansowanych ze środków pracowników.

Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60